|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Публикувана на: 05/10/2023

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община-район „Нови Искър“, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси във връзка с чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на т. I.5. от Заповед № СОА23-РД09-1850/18.08.2023 г. на Кмета на Столична община, удължава срока за подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне“, а именно:

Публикувана на: 26/09/2023

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1807/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за подаване на офертни предложения във връзка с конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

Публикувана на: 25/09/2023
Във връзка с открита процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен
недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ обособена
част от едноетажна сграда, находяща се на територията на с. Кубратово,
район „Нови Искър“
Публикувана на: 04/09/2023
Отдаване под наем
за срок от една стопански години на земеделски земи от ОПФ на район
“Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне
Публикувана на: 24/08/2023
Във връзка с открита процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за*отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от
недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение
за склад, находящо се в административна сграда – кметство
с. Световрачене, район „Нови Искър"
Публикувана на: 18/08/2023
обявление за провеждане на конкурс за отдаване
под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5
/пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо столово и
бюфетно хранене в 171 ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър“
Публикувана на: 10/08/2023
OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1389/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда за търговия, находяща се на територията на гр. Нови Искър, а именно:

Публикувана на: 12/06/2023

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-859/28.03.2023г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, район „Нови Искър“, а именно:

Публикувана на: 30/05/2023
Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1148/09.05.2023г. на Кмета на Столична община, на основание на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда за търговия-частна общинска собственост, находяща се на територията на с.  Мировяне, район „Нови Искър“, а именно:
Публикувана на: 11/05/2023
Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост
Публикувана на: 10/05/2023
Във връзка с открита процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от
недвижим имот-публична общинска собственост, помещение за офис, находящо
се в административна сграда – кметство с. Житен, район „Нови Искър“
Публикувана на: 06/03/2023
Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост с предназначение за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“.
Публикувана на: 31/01/2023

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост с предназначение за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър““

Публикувана на: 10/01/2023

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-3061/12.12.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот,публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

Публикувана на: 22/12/2022
Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот - публична общинска собственост с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“.
Публикувана на: 01/12/2022
Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци
Публикувана на: 20/10/2022
„Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“
Публикувана на: 14/10/2022
Отдаване под наем за срок от пет стопански години
на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата
на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с.
Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с.
Чепинци
Публикувана на: 21/09/2022

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 689 по Протокол № 41, т.51 от 14.10.2021г., изменено с Решение № 256 по Протокол № 53. т.50 от 07.04.2022г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА22-РД09-825/27.04.2022г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1338/05.08.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.11  и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2, т.8 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, а именно:

Публикувана на: 31/08/2022

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-825/27.04.2022г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1338/05.08.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, чл.6, ал.1 и ал.4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“

Публикувана на: 05/08/2022

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА22-РД09-1000/01.06.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“, а именно:

Публикувана на: 05/07/2022
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се
на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“
Публикувана на: 20/06/2022
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част
от недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ лекарски
кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район „Нови
Искър“, с. Доброславци“
Публикувана на: 14/06/2022
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим
имот-публична общинска собственост, представляващ терени за разполагане
на преместваеми обекти - павилиони за продажба на дребни стоки на
територията на район "Нови Искър", с. Мировяне.
Публикувана на: 18/05/2022
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим
имот-публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет с
манипулационна, наодящ се на територията на район "Нови Искър", с.
Доброславци.
Публикувана на: 12/05/2022
СО-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-688/29.03.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от НУРПТК, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от НОС и чл.30 ал.1 от НПОРИМДЕРДТСО, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот - публична общинска собственост, актуван с АПОС № 4381/01.02.2021г. на СО-район „Нови Искър“, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“, ул. „Мировско шосе“, с идентификатор 48393.4988.923, целия с площ от 461 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на ИД на АГКК, попадащ в тротоар прилежащ към улична регулация между о.т.88-о.т.89- о.т.86, по действащия регулационен план на с. Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001г. на СОС, представляващи терени за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони, съгласно схема, одобрена със Заповед № РД-09-50-407/03.06.2015г. на гл. архитект на СО“, а именно:
Публикувана на: 09/08/2021
Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА21-РД09-589/22.04.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет:
Публикувана на: 27/04/2021
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27.65 кв.м., заедно с 2.15 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от сграда за търговия с идентификатор 00357.5357.167.2, актуванa с АЧОС № 2938/13.07.2012г. на Кмета на район „Нови Искър“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Розова долина“ № 17а“.
Публикувана на: 11/09/2020
Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две
обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се
в с. Световрачене, ул. "Софийска", район "Нови Искър", за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности
Публикувана на: 24/08/2020
Отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на
имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и
стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови
Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне
Публикувана на: 24/06/2020

1895/01.06.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, а именно помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14,00 кв.м. и 2,50 кв.м, прилежащи идеални части от общите такива, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170 СУ „Васил Левски“, с идентификатор 00357.5345.208.2, цялата със застроена площ от 999 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.208, с площ от 17 795 кв.м. по КККР на гр. Нови Искър, за която има съставен Акт за публична общинска собственост № 2943/07.08.2012 г. на СО - район „Нови Искър“. Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител - 77,00 лв. /без вкл. ДДС/. Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

ХАРТА НА КЛИЕНТА