|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно**самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност, с а**дминистративен адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" №257

 

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър в изпълнение на Заповед №СОА20-РД09-2643/20.10.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: - „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, актуван с АОС №4270/22.04.2019г., а именно самостоятелен обект – обособено помещение за търговска дейност с идентификатор 00357.5348.1265.7.5 с площ от 4,20 кв. м. в едноетажна сграда с идентификатор 00357.5348.1265.7 с площ от 173 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5348.1265 с площ от 2178 кв.м. по КККР на гр. Нови Искър, попадащ в УПИ I – за жилищно строителство и обществено обслужване от кв.62 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило. Административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №257.

- Началната конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община е в размер на 38.00 лв. месечно без вкл. ДДС.

- Специфично конкурсно условие: за търговска дейност

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община - район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 14.12.2020 г. до 28.12.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 29.12.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121 (XXXI- MЦ), ет.3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, както и на видно място в сградата на СО и на таблото за поставяне на съобщения в административната сграда на район „Нови Искър“.  

За информация: тел: 02/991 7635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА