|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Геодезия и кадастър

Функции и дейности на Сектор “ Геодезия и кадастър ”

Дейността в сектора се осъществява от служители който изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Изпълнява функциите и задачите по Закона  за кадастъра и имотния регистър / ЗКИР/; По устройство на територията регламентирани в Закона за устройство на територията /ЗУТ/; Закона за геодезията и картографията/ЗГК/;Закона  за собствеността и ползуването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/; НАРЕДБА № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн., ДВ, бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 21.02.2006 г. и други специални закони и нормативни актове, свързани с проблемите на кадастъра, геодезията и административното обслужване и всички подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане.

 

Основна функция е поддържането (попълване/изменение) на кадастралния план в изпълнение на:

- § 4,ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР във връзка с чл. 53 ал. 1 т. 1 от ЗКИР  т.е  извършва процедури по попълване и промяна на кадастралния план.

   

Когато недвижимият имот попада в територия, за която няма одобрена кадастрална карта  и  действащите кадастрални планове все още не са предадени на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (§ 4, ал. 1 ПЗР ЗКИР), общинската администрация извършва текущо попълване и промени на действащя кадастрален и регулационен  план.Попълването/изменението на кадастралния план се извършва при непълноти и грешки  в действащия регулационен план по реда на чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ .Това се налага в три основни случая:

   1.Допълване с верни имотни граници ,когато имотът е нанесен в действащия регулационен план с неверни имони граници ,съгласно документите за собственост и съгласно предхождащия план.

   2.Допълване с новообразуван имот ,който е бил отчужден ,но мероприятието не е било проведено.

   3.Допълване с новообразуван имот възстановен от земеделската служба и идентичен с бивш земеделски имот понастоящем,попадащ в регулационния план.

   

Искането за изменение на кадастралния в регулационния план  се подава до кмета на общината по местонахождението на имота,изпраща се за съгласуване в ДСК  и след връщането  от там се извършва процедура по одобряване на промяната на кадастралния план завършваща със заповед на кмета на общината и влизането на заповедта в сила.

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА