|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Ф„ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ и ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

„ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ и ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

Отделът извършва цялостната финансово-счетоводна дейност на района.

 

 Основни дейности на Отдел „ФСД и ЧР”:

- Изготвя бюджета на района и следи за неговото изпълнение. Изготвя месечни, тримесечни отчети и справки, свързани с изпълнението му;

- Издава образец за пенсиониране УП-2 и УП-3;

- Извършва анализ на финансовото състояние на района.

- Издава всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи - фактури, квитанции и др.

-Поддържане личните трудови и служебни досиета на служителите. Изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района и др.;

 

Контакти:

Отдел „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“

***

Началник-отдел

991-73-36

Главен счетоводител

991-72-12

Счетоводители

991-83-77

Главен счетоводител „ДДО“

991-72-12

Касиер

991-83-77

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА