|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Човешки ресурси и правно обслужване

 

 

Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ПРАВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”:

 

Отдел ”ЧРПАО” има следните задължения и правомощия:

 

 1. Оказва правна помощ на службите в района за законосъобразно изпълнение на техните функции, дават съвети, мнения и справки по правни въпроси. Предлага мерки и работи самостоятелно или съвместно с другите отдели и сектори на районната администрация за предотвратяване и прекратяване на закононарушения и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат.
 2. Участва в разработването, дава становища и мнения по законосъобразността на вътрешноустройствени, административни актове, инструкции и заповеди, които съгласуват. Юрисконсулти участват и в подготовката на документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите или служебни правоотношения и налагането-отменянето на дисциплинарни наказания.
 3. Съгласува  договори с външни юридически и физически лица, защитава интересите на Район „Нови Искър" по изпълнение на сключените договори.
 4. Координира работата по обосноваване законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи.

      5. Участва в работата на комисии, назначени със заповед на кмета на района, за които в закон или подзаконов нормативен акт е указано, че е задължително участието на правоспособни юристи: ЗОП, НВМОбП, ЗУТ, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗБППМН, ЗКИР, Правилници и наредби на СОС и други.

      6. Изразява правни становища по жалби на граждани, сигнали и предложения, изискващи висококвалифицирани правни компетентности при стриктно спазване на действащото законодателство, като водеща е защита авторитета и правния интерес на район „Нови Искър”;

7. Осъществява процесуално представителство на СО Район „Нови Искър” пред АССГ, СРС, СГС, САС, ВКС, ВАС, СРП, СГП, ВКП, САП.

8.Изготвя писмени отговори и писмени становища по постъпили искови претенции и жалби срещу СО Район „Нови Искър”

9. Извършва справки по дела, водят и съхраняват на хартиен и на магнитен носител административни, граждански, наказателни дела по които страна е СО Район „Нови Искър”.

10. Осъществява последващ контрол за законосъобразност по издадени АУАН, от СИ при СО, 02-РУ, СДВР и други, на база на които изготвят наказателни постановления за извършени административни нарушения на територията на район „Нови Искър”.

11.Осъществява връчване на наказателни постановления по реда на чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.178, ал.1 от НПК, за осъществени на територията на Район „Нови Искър” административни нарушения.

12.Съгласува подадени молби за изплащане на присъдена издръжка от държавата по Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

13.Подава молби до държавни и частни съдебни изпълнители за образуване на изпълнителни дела по издадени изпълнителни листа, по които страна е СО Район „Нови Искър”.

Главен, старши, младши юрисконсулт към отдел „ЧРПАО” имат следните функции и задължения:

 1. Оказват правна помощ на службите в района за законосъобразно изпълнение на техните функции, дават съвети, мнения и справки по правни въпроси от областта на общинската дейност.
 2. Осъществяват процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции.
 3. Предлагат мерки и работи самостоятелно или съвместно с другите отдели на общинската администрация за предотвратяване и прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат.
 4. Предприемат необходимите правни действия за събиране на вземания.

Участват в разработването и дават становища и мнения по законосъобразността на вътрешноустройствените актове, административните актове, инструкции и заповеди, които парафира.

 1. Участват в подготовката на документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения и налагането или отменянето на дисциплинарни наказания.
 2. Участват в работата на комисии, за които в законов или подзаконов акт е указано, че е задължително участие на правоспособен юрист.
 3. Преглеждат и парафират договори с външни юридически и физически лица, защитават интересите на СО - район “Нови Искър” по изпълнение на сключените договори.
 4. Дават становища при решаване на жалби, сигнали и предложения.
 5. Изпълняват и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

10. Съгласуват с подпис контролен лист за провеждане на предварителен контрол на разходите, разплащани в брой от касата на районната администрация и преводи по банков път

11. Извършват действия по вписване в административният регистър на обстоятелствата по чл.3 от Наредбата за условията и реда за воденето,поддържането и ползването на административния регистър / 12.05.2011г.;

12. Съгласуват издаваните документи във връзка с настойническите досиета на запретени лица, водени от Органа по настойничество,.кмета на района или изрично упълномощено от него лице с делегирани правомощия като Орган по настойничество и попечителство;

13 Публикуват информация в електронните регистри на публично-правни институции и медии,съгласно нормативните изисквания,във връзка с дейността и управленските решения на местната администрация;

 

Отдел „Човешки ресурси и правно административно обслужване" има следните задължения:

 

3.1. Поддържа личните трудови досиета на служителите. Изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района;

3.2. Изготвя проекти на структурата и числеността на администрацията, правилник за вътрешния трудов ред, участва в изготвянето на вътрешните правила, КТД.

3.3. Разработва длъжностни и поименни щатни разписания за служителите в районната администрация, съгласно утвърдената структура, действащото законодателство, отразявайки промените в служебните и трудови правоотношения, размера на основните месечни работни заплати и ги представя за утвърждаване на Кмета на района;

3.4. Технически осигурява процесите по наемането и подбора, обучението и професионалната квалификация и йерархическото израстване на служителите;

3.5. Организира процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от районната администрация, осъществява техническа и методическа помощ на всички етапи от атестирането;

3.6. Организира разработването, утвърждаването и съхранението на длъжностните
характеристики на служителите от районната администрация, както и тяхното актуализиране.

3.7. Подготвя цялостната документация по провеждането на конкурси за свободни длъжности.

3.8. Участва във всички етапи по провеждането – от обявлението до акта за назначаване.

3.9. Изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите и обработва заявките за обучение до ИПА.

3.10. Води и поддържа в актуално състояние регистрите за завеждане на трудови договори, заповеди и уведомления до НАП.

3.11. Поддържа личните служебни и трудови досиета на служителите като съхранява всички техни молби, договори и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики и техните промени във времето, искания за обяснения и обясненията, както и всички документи, касаещи факти по трудовото/служебното правоотношение;

3.12. Води дневници за издадени трудови и служебни книжки;

3.13. Следи трудовия и служебен стаж и изготвя необходимата документация за ежегодното актуализиране размера на допълнителното възнаграждение за продължителна работа/ прослужено време;

3.14. Издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен/ стаж на служителите.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА