|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Заявления за извършване на технически услуги - унифицирани бланки

Document

Административно и информационно обслужване

Заявление за издаване на нов административен адрес - РА-УТ- 038;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес - РА- УТ- 039;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 

 

Инженерна инфраструктура, благоустройво и екология


Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) - РА-УТ- 019;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ) - РА- УТ- 020;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) - РА-УТ- 021;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ) - РА-УТ- 022;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси - РА-УТ- 028;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка- РА-УТ- 029;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура - РА- УТ- 030;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура - РА-УТ- 031;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж - РА-УТ- 032;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия - РА-УТ- 033;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност - РА- УТ- 034;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност - РА-УТ- 035;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина - РА-УТ- 036;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти - РА-УТ- 043;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за внасяне на допълнителни документи - РА-УТ- 047;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура - РА- УТ- 051;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 

Устройство на  територията, кадастър, регулация и контрол по строителството


Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал.6 от ЗУТ - РА-УТ- 040;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13. ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ - РА- УТ- 042;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 

Заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ГТУП - РА-УТ- 001;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на проект за ПУП - РА-УТ-002;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества съгласно чл.140а от ЗУТ- РА-УТ- 003;

Приложение 1-ВИК

Приложение 2-Електрическа мрежа

Приложение 3-Газ

Приложение 4-Топлопреносна мрежа

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) - РА-УТ - 004;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 005;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 006;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 Заявление за предаване на екзекутвна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ) - РА-УТ- 007;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл.147 и чл. 148 от ЗУТ) - РА-УТ- 008;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ - РА- УТ- 009;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ) - РА-УТ- 010;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане - РА- УТ-011;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за регистрираве на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл.80, ал.1,2 от НПОРИМЕРДТСО) - РА-УТ-012;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - РА-УТ- 013;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това. че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - РА-УТ- 014;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181 от ЗУТ) - РА-УТ- 015;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот - РА-УТ- 018;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за освидетелстване на сграда - РА-УТ- 023;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда - РА-УТ- 024;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района - РА-УТ- 025;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) - РА- УТ- 026;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи - РА-УТ- 027;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност - РА-УТ- 035;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ - РА-УТ- 037;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение от общ характер - РА-УТ- 041;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 Уведомление за премахване на сгради по чл. 197 от ЗУТ - РА-УТ- 044;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване - РА-УТ- 045;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект -РА-УТ-046;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за заинтересованите лица - РА-УТ- 048;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Декларация по чл, 154, ал. 5 от ЗУТ за съгласие от заинтересованите лица - РА-УТ- 049;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Опис на внесените проектни материали по преписка - РА-УТ- 050;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 Формуляр за определяне на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - РА-УТ- 052;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

      Заявление за издаване на виза за проектиране;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

     Заявление за одобряване на подробен устройствен план;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

 

1 Заявление за издаване на разрешение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект без извършването на строителни и монтажни работи;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

      1 Уведомление за инвестиционно предложение за промяна на предложението;

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ | СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

ХАРТА НА КЛИЕНТА