|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ГРАО И ЧР”


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*
Услуги, извършвани от отдел „ПНАО, ГРАО И ЧР“


№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена на таксата/услугата

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

Експресна

1

Административни услуги по гражданско състояние:

***

***

***

***

***

***

***

1.1

за издаване на удостоверение за наследници

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

5,00 лв

7,50 лв

10,00 лв.

1.2

за издаване на удостоверение за идентичност на имена

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.3

за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.4

за издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

5,00 лв

7,50 лв

10,00 лв.

1.5

за издаване на удостоверение за семейно положение

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

5,00 лв

7,50 лв

10,00 лв.

1.6

за издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

5,00 лв

7,50 лв

10,00 лв.

1.7

за издаване на удостоверение за родствени връзки - 5,00 лв.;

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

5,00 лв

7,50 лв

10,00 лв.

1.8

за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес (за издаване на удостоверение за постоянен адрес; за издаване на удостоверение за настоящ адрес; за заверка на удостоверение за постоянен адрес; за заверка на адресна регистрация на настоящ адрес)

Адресна карта

Заявление по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

1 ден

***

***

2,50 лв.

***

***

1.9

за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина

Заявление по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

***

***

1 ден

***

***

5,00 лв

1.10

за всички други видове удостоверения по искане на граждани

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.11

за издаване на удостоверение за родените от майката деца

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.12

за издаване на удостоверение за правно ограничение

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.13

за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.14

за издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

1 ден

***

***

3, 50 лв.

***

***

1.15

за издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

1 ден

***

***

3, 50 лв.

***

***

1.16

за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.17

за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

1.18

за преписи от документи

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

1 ден

***

***

2, 50 лв.

***

***

2

за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес - 3,50 лв.

Заявление по образец

лична карта, заявление образец № РА-УТ-039, документ за собствености актуална скица от АГКК

7 дни

3 дни

1 ден

3, 50 лв.

5, 25 лв.

7, 00 лв.

3

Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

лична карта

7 дни

***

***

10.00 лв.

***

***

4

За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор или изменението му - 20.00 лв.

Искане по образец

лична карта, заявление Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

7 дни

***

***

20.00 лв.

***

***

5

за изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане на граждани

Писмо

30 дни

***

***

10,00 лв.

***

***

6

за копие от документ формат А4

***

1 ден

***

***

0,11 лв. /0.09 лв. без ДДС/

***

***

7

за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.

***

1 ден

***

***

0,18 лв/0.15 лв. без ДДС/

***

***

8

за разпечатка на документ формат А4

***

7 дни

3 дни

1 ден

0.14 лв /0.12 лв. без ДДС/

0.22 лв /0.18 лв. без ДДС/

0.29 лв /0.24 лв. без ДДС/

9

за диск с дигитално копие на документ

***

7 дни

3 дни

1 ден

6 лв /5 лв. без ДДС/

9 лв /7.50 лв. без ДДС/

12 лв /10 лв. без ДДС/

 

Образец - декларация за съгласие настойнически съвет

Образец - декларация за съгласие попечител

Образец - декларация по чл 158 от СК

Образец - заявление за настойничество

Образец - заявление за попечителство

Образец - отчет на настойници и попечители

ХАРТА НА КЛИЕНТА