|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Кмет

 

Кмет на район „Нови Искър”

 

Владислав Владимиров

 

Телефон: 02 / 936 11 14

e-mail: info@novi-iskar.bg

 

Приемен ден: всяка сряда от 09.00 – 12.00 ч. след предварително записване

 

Кметът на район:

Кметът на район може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Кметовете на райони се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на районите.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА