|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Публикувана на: 14/10/2013
Район «Нови Искър» - Столична община успешно реализира проект «Традиции в съвременния град». Финалната вечер по проекта се проведе в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН...
Публикувана на: 14/10/2013
Снимки от финалната вечер по проект Традиции в съвременния град, можете да разгледате ТУК
Публикувана на: 10/10/2013
На 11 октомври 2013 г. /петък/ от 18.00 часа в сградата на Национален етнографски музей към БАН – ул. „Московска” 6А ще се проведе...
Публикувана на: 21/08/2013
Галерия със снимки от четвъртата тематична вечер по проект "Традиции в съвременния град" - Вечер на творчеството може...

  Страница 1 от 4   

Публикувана на: 29/09/2017
Проект „Подай ръка и днес“ продължава с провеждането на беседи на тема „Движение и здраве“ по предварително определен график.
Публикувана на: 01/07/2013
В Деня на българския спорт – 17 май на стадиона в с. Войняговци  район „Нови Искър” организира голям спортен празник за малчуганите от седемте детски градини на територията на района. Празникът е осъществен в изпълнение на проект „Подай ръка”, финансиран от Столична община по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа кандидатурата на София за европейска столица на културата. Събитието бе съпроводено от две съпътстващи изяви: анкета сред родителите на тема „Здраве и спорт” и викторина сред децата на тема „Движение и здраве”,  в която те получиха много награди.
 
Публикувана на: 26/04/2013

СПОРТЕН ПРАЗНИК

 17.05.2013Гг.

 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

И НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА СПОРТИСТА

 
Публикувана на: 26/04/2013

1.КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА ЧОВЕКА?

 • ЗДРАВЕТО, ЗНАНИЕТО , ПАРИ.

2.ЗА ДА Е ЗДРАВ ЧОВЕК С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ХРАНИ?

 • С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, МНОГО ШОКОЛАД ИЛИ С МНОГО ЛАКОМСТВА.

3.КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВРАГ НА ЗДРАВЕТО?

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в общинските администрации от утре, 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”, обслужваща територията на съответната община.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината (района) в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.
Информация към заявление
Заявление за кандидатстване
Заявление за ползване 
Списък на оценените кандидати за лични асистенти
Списък на класираните кандидат потребители и определения индивидуален месечен бюджет
Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти
Район „Нови Искър“ е партньор в изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“
 
Подбор на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“
Приложение №1 към обява за подбор на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“
 
Удължава се срокът за подбор на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“
 
Информация за изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“
Приключи дейността „Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и осигуряване на достъп до здравни грижи“ по проект „Нови възможности за грижа“

ХАРТА НА КЛИЕНТА