|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Състав на МКБППМН

СЪСТАВ

НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

 

Председател: Даниела Райчева – Кмет на СО – Район „Нови Искър“

Секретар: Детелина Трайкова – Секретар на СО – Район „Нови Искър“

Членове:

  1. Красимир Станчев – Разузнавач (ДПС), УП „Нови Искър“ към 02 РУ- СДВР;
  2. Даниела Борисова – Социален работник, отдел „Закрила на детето“;
  3. Биляна Найденова – Директор на 170 СУ „Васил Левски“;
  4. Веселка Петкова – Заместник-кмет на СО – Район „Нови Искър“;
  5. Магдалена Гълъбова – Младши експерт в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“;
  6. Галина Чиренска – психолог;
  7. Петя Еленкова-Докузова – Главен юрисконсулт на СО – Район „Нови Искър“;
  8. Цвета Точева – Началник-отдел „ОСДКСПП“;
  9. Росица Христова – Главен специалист в отдел „ОСДКСПП“;

ХАРТА НА КЛИЕНТА