|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ

„ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”

Отдела извършва следните дейности:

-Присъствие на обект и подписване на актове и протоколи по Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-Участие в държавни приемателни комисии.

-Участие в съвместното решаване на проблеми на ТСУ с други поделения на СО и държавни

органи - за инженерните мрежи в общински терени;

-Приемане, обработка и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура;

- Издаване на разрешения за строеж на обекти на инженерната инфраструктура;

-Изготвяне на документация за подготовка на обекти и терени за отдаване на конкурс върху извадка от актуален подземен кадастър и за подготвяне на конкурс по поддържането на зелената система на района;

-Издаване на разрешения за отсичане и кастрене на дървета (до 10 бр.) в частни имоти и санкциониране на нарушители, отстранили дървесна, храстова растителност и тревна покривка в общинска територия и нарушители, отсекли дървета в частна собственост без разрешение;

-Участие в постоянната комисия за преценка на влиянието върху околната среда на проекти и обекти, неподлежащи на ОВОС;

-Извършване на огледи и обработка на заявления и жалби във връзка с озеленяването и екологията;

-Изготвяне на идейни проекти за подобряване на екосредата в района;

-Изготвяне и поддържане на регистър на зелените площи, регистър на улиците и на сметищата в района;

-Инвеститорски контрол и участие в процедурите по издаване на заповеди, свързани с битово сметоизвозване, лятно и зимно улично почистване;

-Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;

-Изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;

-Подготвяне на документация, провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори за абонаментна поддръжка на електроинсталация, ВиК, телефонна инсталация, компютърната техника, асансьорната уредба и др. на районната администрация и учебните и детски заведения.

-Извършване контрол при изграждане на нови, при реконструкция или при основен ремонт на съществуващи благоустройствени мрежи и съоръжения;

-Констатиране извършването на необходимите възстановителни работи и отстраняване на нанесени повреди на благоустройствени фондове на общината при извършване на строителни работи на подземни и надземни улични проводи и съоръжения;

-Проверява спазването на изискванията по изпълнение на строителството, заснемане и нанасяне в специализирани карти и регистри на мрежите и съоръженията преди да се засипят;

-Изготвяне и проследяване прилагането на одобрени инвестиционни програми на района за благоустройствени обекти;

-Изготвяне на документация за провеждане на конкурс за ремонт на пътната мрежа на територията на района и упражняване на инвеститорски контрол.

- Участие в работата на РЕСУТ;

-Участие в комисии по изготвяне на протоколи с оценки по чл. 210 от ЗУТ;

-Установяване на право на преминаване през чужд имот за определен срок.

-Извършва оперативни анализи и контрол на благоустройствената и комуналната дейност

на територията на района и на отделните населени места;

-Участва в планирането на финансовите ресурси и кредитирането в областта на благоустрояването и комуналната дейност;

-Участва при изготвяне програми и графици за основен текущ ремонт, реконструкция и модернизация, както и при оперативното планиране при бедствени случаи и аварии на водопроводната и канализационната система, пътища и пътни съоръжения , мостове и колектори, пътно и художествено осветление, зеленото строителство и система, вертикалната и хоризонталната маркировка на паркинги и гаражи на територията на района и населените места;

-Разработва мероприятия, разширява взаимодействието с жителите на района за

включването им в благоустройствените и комунални дейности;

-Участва в подготовката и ресурсното осигуряване на програмите за развитие и поддръжка на цялостната транспортна, енергийна и съобщителна системи на територията на района и кметствата;

-Изучава състоянието и тенденциите в развитието на цялостната транспортна, енергийна и съобщителна системи на територията на общината и отделните селища;

-Участва при изготвяне програми и графици за основен и текущ ремонт, реконструкция и модернизация на транспортната, енергийната и съобщителната системи на територията на района и кметствата, както и при оперативното планиране при аварии и бедствени случаи.

-Издава направления за транспортиране на земни маси и строителни отпъдаци от обекти на територията на района.

- Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация за благоустроиствени обекти IV-та и V-та категория.

 

Контакти:

Отдел „Инжинерна инфраструктура, благоустройство и екология“

***

Началник-отдел

991-74-16

Главен инжинер

991-74-16

Старши екперт

991-74-16

Старши експерт  „Екология“

991-74-16

Функции и дейност на отдел ”Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

ХАРТА НА КЛИЕНТА