|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Общински имоти и жилищно настаняване

 

Функции и дейности на отдел „Общински имоти и жилищно настаняване”

 

Функции на отдел „Общински имоти и жилищно настаняване”

 

1. Началник отдел „ОИЖН”

 

-Ръководи, координира, направлява, контролира и отговаря за цялостната дейност на отдела;

-Разпределя пропорционално и целесъобразно длъжностните задължения между служителите на отдела;

-Съгласува и насочва дейността на служителите, съобразно изискванията на поставените задачи;

-Подпомага комисиите в общината в тяхната конкретна дейност с отдела;

-Следи измененията в нормативни уредба, във връзка с дейността в отдела и контролира тяхното спазване и изпълнение;

-Изпращане в законоустановения срок на ново съставените АОС в Агенцията по вписвания и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

-Изготвя отчети за работата на отдела;

-Приема и разглежда постъпилите картотечни молби-декларации на крайно нуждаещи се граждани;

-Изпращане на писма до картотекираните граждани за липсващи документи по картотекиране;

-Отговори до различни институции, постъпили в отдела;

-Преиздаване на временни настанителни заповеди;

-Прекратяване на настанителни заповеди за лошо стопанисване и не плащане на наема за повече от шест месеца;

-Участие в Комисията по определяне на групи на жилищна нужда на крайно нуждаещи се семейства;

-Участие в Комисията по приемане на документи по жилищно спестовни влогове, определяне на група и изготвяне на списъци на граждани с дългогодишни влогове;

-Издаване на заповеди за настаняване на лица фигуриращи в списъка за крайно нуждаещи се;

-Изготвяне на протоколи за въвод във владение на семейства, при настаняване в общински жилища;

-Проверка на сигнали;

-Изготвяне на констативни протоколи;

-Изготвяне на Заповеди за принудително вадене на общински наематели със съдействието на органите на МВР;

-Два пъти седмично прием с граждани по жилищните въпроси и въпроси свързани с общинската собственост.

-Заседание на Комисията по чл.10 от Наредбата за общински жилища, която разглежда постъпилите картотечни молби  през преходната година, определяне групи на жилищна нужда, изготвяне на проекто- списък на семействата в тежко жилищно състояние;

-След 14-дневен срок се разглеждат постъпилите възражения и се изготвя окончателен списък на крайно нуждаещите се, утвърден от кмета на района, по който се работи през годината;

-Отговори по жалби на граждани;

 

2. Функции и дейност на длъжността „главен специалист в отдел ОИЖН”

-Актуване на имоти общинска собственост-жилищни  и не жилищни ,частна и публична общинска собственост

-Деактуване на имоти/отписване на имоти от актовите книги на Район”Нови Искър”

-Завеждане на АОС в регистри за общинска собственост  в съответствие на Наредба №5/10.02005год. на МРРБ

-Изпращане в законоустановения срок на АОС в Агенцията по вписвания

- Преписи от вписаните в Агенцията по вписвания  АОС да се изпратят за завеждането им по ,съответно отписване от счетоводните регистри по етапи в едноседмичен срок от връщането на АОС от съответните инстанции.

-Изпращане на преписи до Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

-Подготовка и обработване на преписки във връзка със заличаване на ипотеки на физически лица,закупили общински жилища със заем;

-Въз основа на съставените актове за общинска собственост се води и спомагателен регистър;

-Издаване на препис от актове за общинска собственост и удостоверения във връзка с изготвянето на търговски разрешителни, подготовка на конкурси, изготвяне на ЧИЗРП, договори за наем ,при ново строителство;

-Изготвяне на удостоверения за липса или наличие на реституционни претенции и общински характер;

-Заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка;

-Изготвяне на отговори по молби на граждани,фирми и учреждения във връзка с уточняване на собствеността.

-Издаване на преписи от документи ,находящи се в архива на отдела;

-Изготвяне и окомплектоване на преписки до СО за придобиване на имоти общинска собственост;

-Участва във комисии, касаещи общинската собственост;

-Изготвя становища и удостоверения, относно статута на имота;

-Обработва молби  на граждани, подадени по реда на ЗВСНОИ, представя образуваните преписки за оглед на място и докладва в комисии;

-При необходимост извършва оглед на място и заснемане на обекти общинска собственост;

 

Дейности на отдел „ОИЖН”

 

1.Издирва, комплектова и извършва необходимите проучвания и комплектова документацията за актуване на имоти общинска собственост-публична и частна.

2.Съставя актове за частна и публична общинска собственост и ги предоставя за

утвърждаване от кмета на района, съответно кмета на общината.

3.Подготвя и изпраща актовете за общинска собственост в службата по вписвания в 30 дневен срок от подписването му.

4.Води главни регистри на съставените актове за общински имоти-частна общинска и публично общинска собственост, както и спомагателни регистри.

5.Изпраща копия от актовете за общинска собственост за деактуване в Столична община.

6.Подготвя преписки за продажба на общински имоти.

7.Изготвя предложение до СО за изготвяне  ежегодно на годишна програма за управление и разпореждане с имотите,общинска собственост.

8.Подготвя документи  и изпраща до лицензиран оценител.

9.Подготвя удостоверения, че имота не е общинска собственост, реституционни претенции на физически и юридически лица.

10.Заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.

11.Участие на комисии по: инвентаризация, провеждане на търгове и конкурси, предаване и приемане на обекти  и разпореждане с общинска собственост.

12.Подготвя преписките за провеждане на отчуждително производство на имоти за важни обществени нужди и ги изпраща в Дирекция”Инвестиционно отчуждаване” при СО.

13.Предава съставените АОС за завеждане в „ФСД”.

14.При заявено писмено искане на гражданите на др.физически или юридически лица да издава преписи от всички видове документи касаещи пряката дейност на отдела.

15.Обработва и докладва преписки,изготвя становища и предложения до кмета на СО за отдаване под наем предвидени за нуждите на политически партии,синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.

16.Обработва и докладва преписки,изготвя становища и предложения до СО за учредяване на възмездно ,безвъзмездно право на ползване върху имоти –частна общинска собственост.

17.Извършва справка на гражданите по общинските имоти.

18.Организира съхраняването на документацията за общинските имоти.

19.Изготвя доклади и проект -решение до Столичния общински съвет за отдаване под наем на общинските имоти, както и извършването на продажби.

20.Изготвя доклади и проекти на решение на СОС за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост , след приемането им ги изпълнява.

21.Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на юридически лица на бюджетна издръжка на имоти общинска собственост.

22.Подготвя отписването на имотите актувани като общинска собственост, основанието на които е отпаднало, извършва отметки в АОС, регистри и картотеката .

23.Координира и контролира процедурите ,предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имоти общинска собственост.

24.Провежда и участва в търгове за отдаване под наем на общинско имущество.

25.Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общинските имоти.

26.Изготвя споразумения към договори/за отдаване под наем/ и предизвестия за прекратяването им.

27.Подготвя ежемесечно справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общинските имоти,както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинската собственост.

28.Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.

29.Организира ,координира и контролира жилищната политика на района.

30.Изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута на общинските жилища.Подготвя необходимите документи свързани с ползването на жилищния фонд.

31.Поддържа картотеката на наематели на общински жилища.

32.Издава настанителни заповеди ,договори за настаняване.

33.Прави консултации на физически и юридически лица относон подадената молба за услуга.

 

ІІІ.Функциониране, документооборота  и взаимоотношенията  на  отдела.

 

В изпълнение на своите функции в отдела се съхранява  и обработва определен обем на административна и специализирана информация:актове за общинска собственост; молби; жалби от граждани по въпроси , относно недвижими имоти; становища, докладни и протоколи; заверки на удостоверения; договори за покупко-продажба на общински жилища; молби за картотекиране; молби , жалби и сигнали на граждани по жилищни проблеми;становища , доклади и протоколи;отчети за не събрани и събрани наеми и такса смет; настанителни заповеди и договори за наем; предизвестия за прекратяване на договорни отношения, покани за доброволно освобождаване и заповеди за изземване.

-Отдела осъществява дейността си по :      обработване на молби на граждани за картотекиране като крайно нуждаещи се от общински жилища;осъществяване на проверки, във връзка с картотечни преписки и наемни досиета; изготвяне на настанителни заповеди на граждани, определени по надлежния ред; издаване на удостоверения за картотечна група при поискване; осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията на гражданите по договорите за наем и предприемане на всички законодопустими действия за събирането им в срок; осъществяване на процедури по прекратяване на договорните отношения с недобросъвестни наематели на общински жилища; както и принудително изземване.

-Обработка на преписки , когато е необходимо да се окомплектоват и изготвят чрез информационно взаимодействие с останалите отдели от районната администрация.

-Външни връзки на взаимодействие за обработка на преписки;СО; 02-ро РПУ ;Областна управа; Служба по вписванията; правораздавателни органи.

-В отдела има взаимозаменяемост между служителите. Служителите в отдела в зависимост от направлението на работа и компетенцията им участват в комисии, съобразно заповедите на кмета и при спазване изискванията на правилник от Вътрешни правила.

Функционирането на отдел”ОИЖН” и извършването на административни услуги е организирано в съответствие с общи принципи, залегнали в правилника и вътрешните правила на Район”Нови Искър” в частта касаеща отдела.

 

ІV. Административни услуги извършвани от  отдел „Общински имоти и жилищно настаняване”, както следва:

1.За настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:

-за настаняване под наем-6.35лв.

2.За проверка и заверка на заявление –декларация по обстоятелствена проверка за имоти от”Общинска собственост”-13.00лв.

3.За издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на „Общински имоти”-7.50лв.

4.Удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни претенции-15.00лв.

5.Удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, СОАП, общински фирми, юридически и физически лица-13.00лв.

6.За отписване на имоти от актовите книги на районната администрация-13.00лв.

7.За извършване на писмени справки по реституционни претенции-13.00лв.

8.За извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за техническите характеристики на жилищни, не жилищни имоти и терени и техните граници- 13.00лв.

9.За извършване справки по досиета на актове за общинска собственост-13.00лв.

10.За извършване справки за извършени сделки с имоти общинска собственост-13.00лв.

11.За издаване на служебна бележка и удостоверения-13.00лв.

12.За писмено консултиране на фирми,брокери,професионално заинтересовани лица-25.00лв.

13.За извършване на проверка и заверка на заявление- декларация по обстоятелствена проверка за имоти -20.00лв.

14.Издаване на удостоверение за картотекиране-20.00лв.

Необходимост от нова услуга:

-Изготвянето на становище за деактуване по чл.64от ЗОС и изпращането му в СО-70.00лв.

-отговори на жалби, сигнали и предложения при подаване на молбата-2.00лв.

 

 

 

 

 

Началник отдел”ОИЖН”

                                    Славия Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА