|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Нормативни документи 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Заповед за утвърждаване на правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на СО - район Нови Искър

Формуляр за регистриране на сигнали

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интересУстройствен правилник на СО-район Нови ИскърСтратегия за управление на риска 2018 - 2020Вътрешни правила за организация на адм.обслужване и работа в Център за адм.обслужване на район Нови Искър
Инструкция за условията и реда за изплащане на рентни вноски на собствениците на зем. земи на територията на район Нови Искър
 Вътрешни правила за организаацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Столична Община-Район "Нови Искър"

ХАРТА НА КЛИЕНТА