|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*


Услуги, извършвани от отдел „Устройство на територията, контрол и координация на строителството“


№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена на таксата/услугата

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

Експресна

1.

за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване:

***

***

***

***

***

***

***

на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ - 40,00 лв.

*документ за собственост, право на строеж

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*мотивирано предложение за издаване на виза

*документ за платена такса

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

***

 

 

 

 

***

 

 

 

 

40 лв.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

***

на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ - 150,00 лв.

*документ за собственост, право на строеж

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*мотивирано предложение за издаване на виза

*документ за платена такса

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

***

 

 

 

 

***

 

 

 

 

150 лв.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

***

2

при определяне на строителна линия и ниво на строеж

*заявление по образец

*Образци - протокол 2 и разрешение за строеж

 

 

7 дни

 

 

***

 

 

***

 

 

10 лв.

 

 

***

 

 

***

3

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

*Съгласно заявление по образец

 

 

7 дни

 

 

***

 

 

***

 

 

5 лв.

 

 

***

 

 

***

4

за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

*Съгласно заявление по образец

 

14 дни

 

7 дни

 

***

 

10 лв.+ разходи за копиране

 

15 лв.+ разходи за копиране.

 

***

5

за издаване на разрешение за строеж:

***

***

***

***

***

***

***

за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради

*Съгласно заявление по образец

 

7 дни

 

***

 

***

5 лв./кв. м - за сгради с РЗП над 300 кв. м.; 2.50 лв./кв. м. - за сгради с РЗП до 300 кв. м.

 

***

 

***

за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - 25 % от стойността по Таблица 1;

*Съгласно заявление по образец

 

7 дни

 

***

 

***

25 % от стойността по Таблица 1

 

***

 

***

за линейни инфраструктурни обекти - 0,3 % от стойността на обекта

*Съгласно заявление по образец

 

30 дни

 

14 дни с компл. доклад

 

***

 

0,3 % от стойността на обекта

 

0,3 % от стойността на обекта

 

***

6

За издаване на разрешение за строеж на ограда:

***

***

***

***

***

***

***

в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./лин. м спрямо периметъра на оградата;

*документ за собственост

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*конструктивно становище

* деклариране на обстоятелствата по

 чл.48, ал.3 - не се изисква  писмено съгласие  от съседа

*ситуационна скица

*документ за платена такса

**РС се обявява  на съседа

Забележка:

ЗУТ  не определя ред за издаване на РС,

със или без проект. Приемаме процедурата

по  чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

14 дни с комплд-д

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

25 % от стойността по Таблица 1 в лв./лин. м спрямо периметъра на оградата

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

***

в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.

*документ за собственост

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*конструктивно становище

*деклариране на обстоятелствата по

 чл.48, ал.3

*писмено  съгласие  на съседа

*ситуационна скица

*документ за платена такса

Процедира се  по

чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

14 дни с комплд-д

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

***

в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 и съгласно  чл. 48, ал. 4, от ЗУТ , плътна част над 60см, изцяло в собствен имот - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./л. м спрямо периметъра на оградата;

*документ за собственост

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*конструктивно становище

*деклариране на обстоятелствата по  чл.48, ал.4

*ситуационна скица

*документ за платена такса

**РС не се обявява на съседа

Процедира се  по

чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

14 дни с комплд-д

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

25 % от стойността по Таблица 1 в лв./л. м спрямо периметъра на оградата;

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

***

в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.услугата за РС се заявява след  одобряване на проект.

*документ за собственост

*копие от скица на имота от АГКК

*валидна комбинирана скица (цветно копие)

с отразени КК и действащ регулационен план

*одобрен инвестиционен проект по  чл.48, ал.9

*документ за платена такса

 

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

14 дни с комплд-д

 

 

 

 

 

 

***

 

25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.услугата за РС се заявява след  одобряване на проект

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

***

7

За издаване на разрешение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на строителни и  монтажни работи

 

*Съгласно заявление по образец

 

 

30 дни

 

 

 

***

 

 

 

***

 

 

25 % от стойността по Таблица 1

 

 

 

***

 

 

 

***

 

- Уведомление за инвестиционно предложение предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда без извършването на строителни и  монтажни работи

*Уведомление по образец /неразделна част от заявлението/

***

***

***

***

***

***

8

За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция:

***

***

***

***

***

***

***

за жилищни сгради - 0,08 лв./кв. м РЗП със сутерен;

 

 

 

 

*Съгласно заявление по образец

30 дни

14 дни с комплд-д

 

***

0,08 лв./кв. м РЗП със сутерен

0,08 лв./кв. м РЗП със сутерен

 

***

за нежилищни сгради - 0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен;

30 дни

14 дни с комп д-д

***

0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен

0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен

 

***

за идейни проекти - 30 % от размера на съответната такса;

30 дни

14 дни с комплд-д

***

30 % от размера на съответната такса

30 % от размера на съответната такса

 

***

9

За съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - 50 % от размера на таксата по т. 7в.

 

 

*Съгласно заявление по образец

30 дни

14 дни с комплд-д

 

 

 

***

50 % от размера на таксата по т. 7в.

50 % от размера на таксата по т. 7в.

 

 

 

***

 

 

 

 

 

10

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство  IV, V и VI категория:

***

***

***

***

***

***

***

за жилищни сгради - 0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен;

 

 

 

 

*Съгласно заявление по образец

30 дни

14 дни с комплд-д

 

***

0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен

0,20 лв./кв. м РЗП със сутерен

 

***

за нежилищни сгради - 0,40 лв./кв. м РЗП със сутерен;

30 дни

14 дни с комп д-д

***

0,40 лв./кв. м РЗП със сутерен

0,40 лв./кв. м РЗП със сутерен

***

за идейни проекти - 30 % от размера на съответната такса;

30 дни

14 дни с комплд-д

***

30 % от размера на съответната такса

30 % от размера на съответната такса

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ:

***

***

***

***

***

***

***

за преместваеми обекти с типов проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Съгласно заявление по образец

30 дни

***

***

50 лв.

***

***

за преместваеми обекти с индивидуален проект

30 дни

***

***

8,00 лв./кв. м, но не по-малко от 50,00 лв.

***

***

за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи

30 дни

***

***

10,00 лв./кв. м, но не по-малко от 100,00 лв.

***

***

рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м

30 дни

***

***

200 лв.

***

***

за рекламни елементи с типов проект

30 дни

***

***

100 лв.;

***

***

за рекламни елементи с индивидуален проект - 300 лв.;

30 дни

***

***

300 лв.

***

***

за фирмена информационно-указателна табела - 50,00 лв.;

30 дни

***

***

50 лв.

***

***

за временни информационни елементи - 50,00 лв.;

30 дни

***

***

50 лв.

***

***

за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв.;

30 дни

***

***

50 лв.

***

***

за фирмен тотем - 200,00 лв.;

30 дни

***

***

200 лв.

***

***

за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент - 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

30 дни

***

***

80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне

***

***

12

За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти:

***

***

***

***

***

***

***

за преместваеми обекти - павилион с типов дизайн

*Съгласно заявление по образец

7 дни

***

***

100 лв

***

***

за преместваеми обекти по индивидуален

*Съгласно заявление по образец

7 дни

***

***

300 лв

***

***

за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи

*Съгласно заявление по образец

7 дни

***

***

300 лв

***

***

13

За одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1.

*Съгласно заявление по образец

срока се определя от съда

***

***

25 % от стойността по Таблица 1.

***

***

 

Удостоверение за наличие на одобрени проекти за  делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1.

*Съгласно заявление по образец

30 дни

***

***

25 % от стойността по Таблица 1.

***

***

14

за заверка на екзекутиви - 30 % от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция.

*Съгласно заявление по образец и описаните в него документи

30 дни

***

***

30 % от таксата за съгласуване

***

***

15

за заверено копие от ПУП - 10,00 лв. + разходи за копиране

*Съгласно заявление по образец

30 дни

***

***

10 лв.

***

***

16

за издаване на удостоверенияза идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове

Заявление по образец /пълна комбинирана скица от правоспособно лице/

14 дни

***

***

20,00 лв.

***

***

17

за участие в съставяне на протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл. 159, ал. 3 от ЗУТ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Заявление по образец и описаните в него документи

7 дни

***

***

30,00 лв.

***

***

18

За издаване на разрешение по чл. 76, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Заявление по образец от отдел УОСЖФРКТД

30 дни

***

***

100,00 лв.

***

***

19

за издаване удостоверения за градоустройствен статут на имот - само текст:

***

***

***

***

***

***

***

за Столична община

 

Заявление по образец

 

 

14 дни

 

 

***

 

 

***

безплатно

***

***

за физически лица

20,00 лв.

***

***

за юридически лица и ведомства

30,00 лв.

***

***

20

за изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури:

***

***

***

***

***

***

***

за Столична община

 

Заявление по образец

 

 

14 дни

 

 

***

 

 

***

безплатно

***

***

за физически лица

20,00 лв.

***

***

за юридически лица и ведомства

30,00 лв.

***

***

21

за изготвяне становища за промяна предназначението на земеделските земи, гори и земи в горски фонд

Заявление по образец

30 дни

***

***

10,00 лв./дка;

***

***

22

за съгласие за допускане на устройствена процедура

Заявление по образец

14 дни

***

***

100,00 лв.

***

***

23

за съгласие за допускане на устройствена процедура за линейни обекти:

***

***

***

***

***

***

***

до 1 км

Заявление по образец

14 дни

***

***

100,00 лв.;

***

***

до 10 км

400,00 лв.;

***

***

над 10 км

500,00 лв.

***

***

24

за процедура за одобряване на изменение на план за регулация

***

***

***

***

***

***

***

до 1 дка

Заявление по образец

30 дни

***

***

200,00 лв.;

***

***

до 10 дка

250,00 лв.;

***

***

над 10 дка

300,00 лв.

***

***

25

за процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

***

***

***

***

***

***

***

до 1 дка

Заявление по образец

30 дни

***

***

200,00 лв.;

***

***

до 10 дка

250,00 лв.;

***

***

над 10 дка

300,00 лв.

***

***

26

за процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване:

***

***

***

***

***

***

***

до 1 дка

Заявление по образец

30 дни

***

***

400,00 лв.;

***

***

до 10 дка

500,00 лв.;

***

***

над 10 дка

600,00 лв.

***

***

27

за процедура за одобряване на работен устройствен план: