|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАЙОНЕН АРХИВ


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*


УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАЙОНЕН  АРХИВ 

№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена на таксата/услугата

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

Експресна

1

за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

*Съгласно заявление по образец

 

14 дни

 

7 дни

 

***

 

10 лв.+ разходи за копиране

 

15 лв.+ разходи за копиране.

 

***

2

за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации

Заявление свободен текст

Документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса,удостоверение за наследници (ако е необходимо)

14 дни

7 дни

3 дни

10,00лв.+ разходи за копиране

15,00лв.+ разходи за копиране

20,00лв.+ разходи за копиране

3

за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на "Общинска собственост"

Заявление свободен текст

Документ доказващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса; удостоверение за наследници (ако е необходимо)

14 дни

7 дни

3 дни

7,50 лв.+ разходи за копиране

11,25 лв.+ разходи за копиране

15,00лв.+ разходи за копиране

4

за заверка на копие от документ формат А4 от дирекция "Информационно обслужване и технологии" и районните администрации

заявление по образец, документ удостоверяващ правото на заинтересованото лице

14 дни

7 дни

3 дни

0,50 лв. + такса за копиране

0,75 лв. + такса за копиране

1,00 лв. + такса за копиране

5

за двустранно заверено копие от документ формат А4 от дирекция "Информационно обслужване и технологии" и районните администрации

заявление по образец, документ удостоверяващ правото на заинтересованото лице

14 дни

7 дни

3 дни

1.00 лв. + такса за копиране

1.50 лв. + такса за копиране

2.00 лв. + такса за копиране

6

за издаване на удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, общински фирми, юридически и физически лица -

Заявление свободен текст

Копие от документ за собственост или документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса; АРХИВ:Писмо, документи удостоверяващи косвено собствеността или вещното право на молителя, удостоверение за идентичност на имота

14 дни

7 дни

3 дни

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

7

за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Заявление свободен текст

За всеки конкретен случай - указания от отдела

Документ за платена такса

7 дни

3 дни

1 ден

50,00 лв.

75,00 лв.

100,00 лв.

8

за копие от документ формат А4

***

1 ден

***

***

0,11 лв. /0.09 лв. без ДДС/

***

***

9

за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.

***

1 ден

***

***

0,18 лв/0.15 лв. без ДДС/

***

***

10

за разпечатка на документ формат А4

***

7 дни

3 дни

1 ден

0.14 лв /0.12 лв. без ДДС/

0.22 лв /0.18 лв. без ДДС/

0.29 лв /0.24 лв. без ДДС/

11

за диск с дигитално копие на документ

***

7 дни

3 дни

1 ден

6 лв /5 лв. без ДДС/

9 лв /7.50 лв. без ДДС/

12 лв /10 лв. без ДДС/


ХАРТА НА КЛИЕНТА