|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩЕН ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

 „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩЕН ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

 

Дейността на отдела свързана с общинската собственост и жилищния фонд се състои в:

-Документално оформяне правото на собственост върху общинските недвижими имоти с Актове за общинска собственост, следи за последващи действия с тях - продажба, замяна, отстъпено право на строеж, реституция и др. разпоредителни действия.

-Води регистър на имотите, общинска собственост;

-Изготвя справки за заприходяване и отписване на имотите по баланса на района;

-Декларира недвижимите имоти - общинска собственост в Дирекция „Общински приходи” при Столична община и вписва Актовете за общинска собственост в регистъра на Агенцията по вписванията;

-Подготвя и окомплектова преписки по отписване на недвижими имоти от актовите книги за

 общинска собственост;

-Изготвя справки за статута на недвижими имоти за физически и юридически лица;

-Извършва заверки на молби-декларации по обстоятелствени проверки;

-Извършва заверки на удостоверения по чл. 13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ;

-Осъществява действия по анализа и ефективното стопанисване и използване на общинските имоти;

-Подготвя и окомплектова преписки по реституционните закони;

-Подготвя и окомплектова преписки по замени, ликвидиране на съсобственост, делби, закупуване на общински имот, учредяване право на строеж, закупуване на общински имот, въз основа на отстъпено право на строеж;

-Реализира продажбите на общински жилища, чрез приемане и оформяне на необходимите документи по преписки за покупко-продажба, изготвяне списъци с предложения до СОС, оглед на място и оценки по БПЦ, изготвяне на заповед и договор за поку п ко-п ро дажба;

-Обработва молби на граждани за картотекиране като крайно нуждаещи се от общински жилища; осъществяване на проверки, във връзка с картотечни преписки и наемни досиета.

-Изготвя настанителни заповеди на граждани, определени по надлежния ред;

- Издава удостоверения за картотечна група при поискване;

-Издаване на удостоверение за отписване на общински имоти от актовите книги.

-Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти, възстановени по реституционни закони.

-Издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, СОАП, Общински фирми, физически и юридически лица.

-Извършване на проверка и заверка на заявление-декларация по обстоятелствена проверка за имоти по реда на чл.587 от ГПК във връзка с чл.79 от Закона за собствеността.

-Регистрация и заверка на домови книги по реда на ЗУЕС.

-Упражнява контрол по изпълнение на задълженията на гражданите по договорите за наем и предприема всички законодопустими действия за събирането им в срок.

-Осъществява процедури по прекратяване на договорните отношение с недобросъвестни наематели на общински жилища, както и принудително изземване;

Дейността на отдела свързана с регистрация и контрол на търговската дейност се състои във:

-Вписване в информационен масив „търговски обекти" постъпилите уведомления за извършване на търговска дейност в стационарни обекти и осъществяване на  цялостен контрол по спазване на разпоредбите на наредбата;

-При констатирани нарушения съставят   актове за Административни нарушения.

-Изготвят и представят на Кмета на района наказателни постановления. Организират тяхното връчване.

-Вписват в информационен масив „обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" постъпилите заявления и предоставят опис на заявленията в дирекция РТД в СО;

-Издават разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост - по одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения. Издадените разрешителни се заверяват от СО;

-Участват в комисии за провеждане на конкурси за ученическо столово хранене;

-Извършват контрол по изпълнение на поетите в сключените договори от наемателите ангажименти към район "Нови Искър".

-Участват в съвместни проверки с органите на СРИОКОЗ, РС-ПБЗН,НАП,РПУ за спазване на задължителни писмени указания от Кмета на района при промяна на работното време за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

-Организират правилното съхраняване и ползване на архивните документи и информация;

-Отговарят на постъпили молби , жалби и сигнали на граждани;

Контакти:

Отдел „Управление на общинската собственост, жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“

***

Началник-отдел

991-73-33

Главни специалисти

991-73-53

Старши експерт – юрисконсулт

991-73-33

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА