|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩЕН ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”


*СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”*
*гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”№ 121, п.к. 1281, тел.:
991-72-30; факс: 991 76 23 *
*е-mail: info@novi-iskar.bg*

ПРИЛОЖЕНИЕ No.4

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩЕН ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ”

 

№ по ред

Наименование на услугата

Необходими документи

Срок за изпълнение

Цена на таксата/услугата

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

1

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост чрез съоръжения и елементи по чл. 36г от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

 

Заявление

1. Заявление по образец

2. За фирми - копия от следните документи:

2.1. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията - проверява се служебно.

2.2. Други документи, на които лицето се позовава.

3. За земеделски производители - копия от следните документи:

3.1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.

3.2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.

3.3. Други документи, на които лицето се позовава.

Заявлението се подава до 15-то число на предходния месец с приложени документи. Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:

 - 1.25 лв./кв. м./ден; - 32.00 лв./кв. м/месец. 

2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:

  - 1.90 лв./кв. м./ден;

За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

 - 1.00 лв./кв. м./ден; 

 

4. За разносна търговия на открито с вестници и списания - таксите по т. 1, определени пропорционално на ползваната площ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50 % от дължимата такса, както следва:

За лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността се упражнява лично или от членове на техните семейства;

За лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.Преференцията се ползва само в случаите на т.1

 За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.  

2

Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен – общинска собственост.

 

Заявление

1. Заявление по образец.

2. За разполагане на открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери и други подобни:  

- индивидуална схема, съгласувана с Дирекция „Транспорт“ на СО одобрена от Гл. Архитект на района.

 3. За разполагане на маси и столове за консумация на открито: 

- индивидуална схема, съгласувана с Дирекция „Транспорт“ на СО, отдел пътна полиция при СДВР одобрена от Гл. Архитект на района.

Заявлението се подава до 15-то число на предходния месец с приложени документи. Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

1. За разполагане на подвижни съоръжения (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери и други подобни) пред стационарни търговски обекти: 

 - 1.25 лв./кв. м./ден

 32.00 лв./кв. м/месец. 

2. За разполагане на маси и столове за консумация на открито – 51 % от таксата по т. 1

- 0.64 лв./кв.м./ден; 

 16.32 лв./кв.м/месец.

3. За подиуми:

 В периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация – 51 % от таксата по т. 1 /16.32 лв. кв.м. на месец /.

В периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито – 5.00 лв. /кв.м. на месец/.

 За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

3

за поставяне на фирмена информационно-указателна табела

 

Заявление

1. Заявление по образец.

2. Декларация по образец за изработване и поставяне на ФИУТ в съответствие с общинския типов проект.

3. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър.

4. Списък на местата за поставяне на ФИУТ/дейността с посочване на вида на табелите.

5. Отбелязано местоположение на всяка ФИУТ върху извадка от карта на район Нови Искър, съгласно списъка.

6. Визуализация на всяка ФИУТ, съгласно списъка.

7. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.

Заявлението се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датат на поставяне на ФИУТ. Разрешение за ползване на място се издава за срок до 1 (една)

50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.  За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

4

за поставяне на фирмени тотеми /издаване на разрешение/

 

Заявление

1. Заявление по образец.

2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за юридически лица без регистрация в Търговския регистър.

3. Одобрена проектна документация.

4. Разрешение за поставяне.

Заявлението се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датат на поставяне на фирмения тотем. Разрешение за ползване на място се издава за срок до 3 (три) години.

- 50.00 лв./месец/кв.м. заета площ, но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен. 

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

5

Вписване в информационен масив "Търговски обекти" на заявления за работно време в стационарен търговски обект.

 

Заявление

1. Заявление по образец.

 2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията - проверява се служебно.

3. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните – за обекти по чл. 3, ал. 1,т. 1 и т. 3 от НРУИТДТСО - проверява се служебно.

4. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство /за обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица /.

5. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство / за обекти в които се упражняват занаяти от физически лица /.

6. ЗАБЕЛЕЖКА: Търговци, които желаят работното време на обекта да бъде извън нормативно установеното – от 06.00 ч. до 23.00 ч. за урбанизирани територии и от 06.00 ч. до 22.00 ч. за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, трябва да представят:

- Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта – за обекти в урбанизираните територии и за обекти които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда.;

-Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи – за обекти в жилищни сгради с режим на етажна собственост.

 7. Разрешение за ползване на строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж.

Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.При неприлагане срока за заверяване е един месец.

Услугата е безплатна.

6

Вписване в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост” на заявление за работно време на търговски обект на открито в имот – частна собственост.

 

Заявление

1. Заявление по образец.

2. За фирми - копия от следните документи:

 2.1. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията - проверява се служебно.

 2.2. Други документи, на които лицето се позовава. 

3. За земеделски производители - копия от следните документи:

3.1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.

3.2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.

3.3. Други документи, на които лицето се позовава.

Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив  „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.При неприлагане срока за заверяване е един месец.

Услугата е безплатна.

7

За настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:

 

***

 

***

 

***

за настаняване под наем

Валидна картотека

Решение на комисия по чл.10 от НРУУРОЖТСО

Документ за платена такса

3 дни след

решение на комисията

10,00 лв

8

за извършване на проверка и заверка на заявление - декларация по обстоятелствена проверка за имоти от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации

 

Заявление

 

Заявление по образец

Копие от удостоверителен документ, свързан с владеенето на имота

Молба- декларация - 4 броя

Скица от АГКК-актуална

Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца

Документ за платена такса

14 дни за изпращане в Дирекция "ИО"

14 дни от връщането на преписката от Дирекция "ИО"

20,00 лв.

9

за издаване на дубликат и заверено копие от договор за покупко-продажба на жилища от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации

Заявление свободен текст

Документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса,удостоверение за наследници (ако е необходимо)

14 дни

7 дни

3 дни

10,00лв.+ разходи за копиране

15,00лв.+ разходи за копиране

20,00лв.+ разходи за копиране

10

за издаване на заверено копие от акт за общинска собственост и други документи от архива на "Общинска собственост"

Заявление свободен текст

Документ доказващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса; удостоверение за наследници (ако е необходимо)

14 дни

7 дни

3 дни

7,50 лв.+ разходи за копиране

11,25 лв.+ разходи за копиране

15,00лв.+ разходи за копиране

11

за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите общинска собственост или за възстановен общински имот

Зявление свободен текст

Заповед за деактуване на Кмета на СО

Скица от АГКК - актуална

Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца

Документ за платена такса

14 дни

7 дни

3 дни

15,00лв.

22,50 лв.

30,00лв.

12

за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.

Заявление свободен текст

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК – актуална

Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца

Документ за платена такса

14 дни

7 дни

3 дни

20,00лв.

30.00 лв.

40,00лв.

13

за издаване на удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, област София, общински фирми, юридически и физически лица -

Заявление свободен текст

Копие от документ за собственост или документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса; АРХИВ:Писмо, документи удостоверяващи косвено собствеността или вещното право на молителя, удостоверение за идентичност на имота

14 дни

7 дни

3 дни

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

14

за извършване на справки по досиетата на актове за общинска собственост

Заявление свободен текст

Копие от документ удостоверяващ правото на заинтересовано лице

Документ за платена такса

14 дни

7 дни

3 дни

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

15

за извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

Заявление свободен текст

Документи в зависимост от конкретния случай

Документ за платена такса

14 дни

7 дни

3 дни

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

16

за писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица

Заявление свободен текст

За всеки конкретен случай - указания от отдела

Документ за платена такса

7 дни

3 дни

1 ден

50,00 лв.

75,00 лв.

100,00 лв.

17

за издаване на служебни бележки и удостоверения

Заявление свободен текст

За всеки конкретен случай указание от отдела

Документ за платена такса; Заявление по образец,документи удостоверяващи косвено собствеността или вещното право на молителя, удостоверение за идентичност на имота

14 дни

7 дни

3 дни

15,00 лв.

22,50 лв.

30,00 лв.

18

за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж

за комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж - 30,00 лв.

Документите се изпращат в

СОС за вземане на

решение

***

***

30,00 лв.

***

***

19

за комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот частна общинска собственост

Заявление свободен текст

Виза за проектиране

Документ за платена такса

Документите се изпращат в

СОС за вземане на

решение

***

***

30,00 лв.

***

***

20

за комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот

Заявление свободен текст

Копие от документ за собственост

Скица от АГКК - актуална

Комбинирана скица, издадена последните 6 месеца

Документ за платена такса

Документите се изпращат в

СОС за вземане на

решение

***

***

30,00 лв.

***

***

21

за процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище

 

Заявление

Заявление по образец

Удостоверение за постоянен и настоящ адрес

Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на СО, а при необходимост от други населени места

Удостоверение от Данъчна служба за декларирани имоти

Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година

При наличие на други доходи-копие от подадени данъчни декларации

Копие от договори за наем, когато лицето/и членовете на неговото домакинство/ живеят на свободно договаряне

Копие от решение на ТЕЛК/ако има такова/

Когато е декларирано имущество по чл.5, ал.2, т.6 от НРУУРОЖТСО към заявлението се прилагат и документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и др.пазарни оценки, определени от лицензиран оценител

Документ за платена такса

60 дни

***

***

20,00 лв.

***

***

22

за издаване на дубликат на документ от архива на търговските отдели

заявление свободен текст

7 дни

***

***

10,00 лв.

***

***

23

за извършване на проверки по искане на етажна собственост

заявление свободен текст

30 дни

***

***

10,00 лв.

***

***

24

за копие от документ формат А4

***

1 ден

***

***

0,11 лв. /0.09 лв. без ДДС/

***

***

25

за двустранно копие от документ формат А4 - 0,15 лв.

***

1 ден

***

***

0,18 лв/0.15 лв. без ДДС/

***

***

26

за разпечатка на документ формат А4

***

7 дни

3 дни

1 ден

0.14 лв /0.12 лв. без ДДС/

0.22 лв /0.18 лв. без ДДС/

0.29 лв /0.24 лв. без ДДС/

27

за диск с дигитално копие на документ

***

7 дни

3 дни

1 ден

6 лв /5 лв. без ДДС/

9 лв /7.50 лв. без ДДС/

12 лв /10 лв. без ДДС/

ХАРТА НА КЛИЕНТА