|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Правила за работа на МКБППМН

 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ,  СО - РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

 

 

1. Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/. С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

Дейността на Местната комисия за БППМН като структура към район „Нови Искър”, е уредена с чл.10 от Закона за БППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района, ограничаване и противодействие на общественоопасните прояви и  превенция на насилието сред децата.

Местната комисия осъществява своите задължения и правомощия, ръководейки се от националните и европейските правни норми и изисквания.

Целта на МКБППМН при район Нови Искър е изготвяне на ефективен и устойчив механизъм за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимости /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и престъпления/ сред подрастващите.

 

 

2.    СЪСТАВ НА МКБППМН, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Председател- Даниела Райчева, кмет на район "Нови Искър".

Секретар - Анна Георгиева.

13 члена /инспектори от детска педагогическа стая, директори на училища, детски градини, юристи, педагози, психолози, социални работници и представители на районната администрация /;

9 обществени възпитатели / юристи, педагози, педагогически съветници, психолози и др./, които са основна форма за индивидуално-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви или такива, които са поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание.

 

 

3. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН

 

ІV.   ЦEНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ  /ЦСПИ/

Помощен орган към Местната комисия е Център за социална превенция и интеграция /ЦСПИ/, който доказа своята необходимост и резултатност.

Функциите, с които се ангажира Цeнтъра за социална превенция и интеграция имат за цел:

Да подпомага и координира изпълнението на Районната стратегия за изграждане и развитие на услугите за социална превенция и интеграция на деца

Да организира, координира и ръководи превенцията на детската престъпност и корекцията на девиантното поведение сред малолетните и пълнолетните

Да оказва помощ и подкрепа на деца попаднали в рискови групи и техните семейства

Основни направления в работата на ЦСПИ  при район Нови Искър:  

V.  НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН

Семеен кодекс

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ЗБППМН/;

Закон за закрила на детето

Закон за защита на домашното насилие

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за борба с трафика на хора

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Закон за борба с трафика на хора

Закон за национален архивен фонд

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Правилник за детските педагогически стаи

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и социално - педагогическите интернати

Наредба № 2 от 07.07.1999г. за материално стимулиране на обществените възпитатели

Наредба №3 от 19.04.2005г. за възнаграждения на членовете на МКБППМНИнструкция № Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА