|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране по проект „Независим живот”

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 28 април 2017 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Темата в настоящата среща беше посветена на положителните аспекти на грижите и психологическите ползи от грижата. Честото фокусиране върху отрицателните последици от грижите, като стрес, депресия, тъга, загуба на лично време, пренебрегване на собствените нужди и т.н., не позволява на грижещите се да се замислят за положителните аспекти на грижата. В групата беше изведен положителен опит, свързан с грижата, като удовлетвореност от това, че техните близки получават най-добрата грижа; откриване на лични ресурси /смелост, издръжливост/, неподозирани досега; личностен растеж и изграждане на характера – търпение, прошка и др. Откриването на положителните аспекти на грижата е свързано със способността да се намери смисъл в грижата, което е адаптивен механизъм за справяне в условия на стрес.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА