|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

 

 

Район „Нови Искър“ приключи работата по Проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, който стартира през месец февруари 2016г. и продължи до 30 септември 2017г.

Проектът се реализира в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0212-С001/22.12.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., бюджетна линия № BG05M9OP001-2.002 “Независим живот“.

Главната цел на проекта беше подобряване качеството на живот на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 години, чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, зачитайки техните права и съобразявайки се с техните възможности и специфични потребности.

Основната заложена дейност беше почасово предоставяне на интегрирани услуги на лица с увреждания с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в която бяха включени общо 45 потребители. От тях 26 потребители ползваха услугата „Личен асистент“, 12 -„Домашен помощник“ и 7 - „Социален асистент“.

Предоставянето на интегрираните грижи продължи 18 месеца, през които наетия персонал от лични, социални асистенти и домашни помощници премина три поддържащи обучения, заложени в дейност „Обучение, консултация и супервизия“, като на всеки четвърти месец се провеждаше супервизия. В рамките на тези срещи, персонала беше обучен как да избегне кризисните ситуации в процеса на работата си с потребителите, както и консултиран как да взема решения от различно естество.

За изпълнението на дейност „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“, на всеки два месеца бяха провеждани регулярни срещи между персонала и наетия по проекта психолог с опит в работата с хора със специални потребности. Чрез споделяне на проблеми от професионалното си ежедневие, асистентите и помощниците бяха провокирани да открият положителните аспекти от грижата, която полагат и да намерят смисъл в нея. Прилагането на този подход е адаптивен механизъм за справяне в условия на стрес и качествено предоставяне на социалните услуги.

За самите потребители беше осигурена мотивационна и психологическа подкрепа, която също се извършваше от психолог. Тази подкрепа представляваше провеждане на индивидуални консултации, които бяха съобразени с възрастта, вида и степента на заболяването на хората. Резултатът, който се търсеше при тези срещи беше облекчаване на емоционалното страдание на потребителя, както и решаването на някои лични затруднения в общуването, преодоляване усещането за изолация и чувството за безперспективност.

Последната съпъстваща дейност, заложена в проекта беше „Осигуряване на адаптиран, специализиран транспорт“. За целта беше закупено транспортно средство

(микробус) адаптирано за превоз на хора със специални потребности. Услугата се предоставяше на принципа „От врата до врата“ и се обслужваха лица по следните критерии: лица в инвалидни колички, лица с изключително тежки заболявания на опорно – двигателния апарат, незрящи и други, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.

За поддържане непрекъснатостта на услугите в социална среда и с цел осигуряване на устойчивост на резултатите върху целевата група, в рамките на шест месеца след приключване на дейностите по проекта, район „Нови Искър“ ще продължи предоставянето на транспортни услуги на всички жители от района, които отговарят на посочените по-горе критерии и желаят да се възползват от предлаганата услуга. За целта те трябва да подадат Заявление (по образец) с приложено копие на лична карта и Решение на ТЕЛК в деловодството на района, всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00ч.

За повече информация на тел. 02/991 64 36.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА