|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Стартира индивидуална услуга за мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 6 „Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., от 20 юни 2016г. стартира индивидуална услуга за мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи и ползватели на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. Срещите ще се провеждат от психолог, във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“ или в дома им, според тяхното желание и възможност за придвижване.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА