|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци, актуван с АОС №2995/07.11.2012 г.

 

 OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА20-РД09-2676/26.10.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: - „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци, актуван с АОС №2995/07.11.2012 г., а именно помещение за предоставяне на стоматологична помощ с площ от 14,20 кв.м., заедно с 4,85 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположено в самостоятелен обект с идентификатор 80409.5994.423.3.1, на втори етаж в триетажна административна сграда с идентификатор 80409.5994.423.3 с площ от 328 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 80409.5994.423 с площ от 499 кв. м. по КККР на с. Чепинци, попадащ в УПИ IX – за oбществен център, КОО и озеленяване от кв.44 по действащия регулационен план на с. Чепинци. Административен адрес: с. Чепинци, ул. „Хан Аспарух“ №2.

- Началната конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община е в размер на 70,40 лв. месечно без вкл. ДДС.

- Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община - район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 29.12.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - вестник „24 часа“, на видно място в сградата на СО, както и на таблата за поставяне на съобщения в административните сгради на район „Нови Искър“ и кметство Чепинци.  

За информация: тел: 02/9917635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА