|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Oбявление за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти - публична общинска собственост, находящи се на територията на район "Нови Искър", кметство Мировяне

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед №СОА20-РД09-1704/23.04.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър”, а именно помещения за лекарски кабинет и манипулационна с площ от 32,10 кв.м. и 6,20 кв.м, прилежащи идеални части от общите идеални части, находящи се на първия етаж на двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 48393.4988.921.1, цялата със застроена площ от 113 кв. м. – публична общинска собственост, построена върху поземлен имот с идентификатор 48393.4988.921 по КККР на с. Мировяне, за която има съставен Акт за публична общинска собственост №3163/21.05.2013 г. Началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител е 79,40 лв. месечно /без вкл. ДДС/. Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет и манипулационна.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 04.05.2020 г. до 07.06.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Мария Луиза“ или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 08.06.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „24 часа”, както и на таблата за съобщения в административните сгради на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Мировяне.  

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД” -  тел: 02/9917635. Лице за контакт: Юлия Демир, юрисконсулт.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА