|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. "Софийска", район "Нови Искър", за разполагане на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община - район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2280/07.08.2020 г. на Кмета на СО, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от НУРПТК, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал. 1, ал.2 и ал.3 от НОС и чл.30 ал.1 от НПОРИМДЕРДТСО, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на две обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 3225/26.09.2013г., находящ се в с. Световрачене, район „Нови Искър“, ул. „Софийска“, с идентификатор 65601.5479.475, целия с площ от 6 521 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I-за кметство, поща и магазини от кв.24 по действащия регулационен план на с. Световрачене, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), съгласно схема, одобрена със Заповед № РА-50-868/19.11.2019г. от гл. архитект на СО“, а именно:

1. Павилион № 1 – унифициран, с площ от 9 кв.м.;

2. Павилион № 2 – унифициран, с площ от 9 кв.м.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

по т.1 – 4.00 лв./кв.м. без ДДС;   по т.2 – 4.00 лв./кв.м. без ДДС.

Специфично конкурсно условие:

по т.1 – за други стоки, кафе;   по т.2 – за други стоки, кафе.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 13.10.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - вестник „24 часа“, както и на видно място в сградите на СО, СО-район „Нови Искър“ и кметство с. Световрачене. 

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА