|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1148/09.05.2023г. на Кмета на Столична община, на основание на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда за търговия-частна общинска собственост, находяща се на територията на с.  Мировяне, район „Нови Искър“, а именно:

-       едноетажна сграда с идентификатор 48393.4988.928.1, с площ от 114.00 кв.м., застроена в поземлен имот  с идентификатор 48393.4988.928 по КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на ИД на АГКК, с площ от 257 кв.м., актуван с АЧОС № 3111/18.03.2013г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 35402/24.07.2013г., том LXXXIV, № 142, имотна партида 278882, за който е отреден УПИ VIII /осми/ - общ. от кв.16 /шестнадесети/ по действащия регулационен план на с. Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001г. на СОС, с административен адрес: с. Мировяне, пл. „Васил Левски“ № 10а.

- Началната конкурсна наемна цена – 625.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.

 

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 30.05.2023г. до 17:00 ч.  на 28.06.2023г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 29.06.2023г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 30.05.2023г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Мировяне.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА