|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, а именно обособено помещение, находящо се трети етаж в административна сграда - кметство с. Световрачене"

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА21-РД98-23/12.04.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно обособено помещение, с площ от 20.50 кв.м., заедно с 13.60 кв.м. прилежащи ид. части, разположено на трети етаж в триетажна административна сграда /кметство/ с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259.00 кв.м., при съседи: 65601.5479.270, 65601.5479.270.2, 65601.5479.270.3, 65601.5479.571, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14073/28.03.2014г., том XXXII, № 119, имотни партиди 310950, 310951, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270, с площ от 1087 кв.м., при съседи: 65601.5479.562, 65601.5479.571, 65601.5479.271, 65601.5479.579 и 65601.5479.275 по КККР на с. Световрачене, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I – за кметство, поща и магазини от кв. 24 по действащ регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на гл. архитект на София, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36“.

-   Началната конкурсна наемна цена – 85.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-   Специфично конкурсно условие: за канцелария.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 25.05.2021 г. до 23.06.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 24.06.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България Днес“ от 25.05.2021 г., на видно място в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО - район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА