|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Обявление за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-859/28.03.2023г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, район „Нови Искър“, а именно:

- помещение с площ от 18.00 кв.м., заедно с 6.25 кв.м. прилежащи ид. части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажна административна сграда /кметство/ с идентификатор 29430.4705.814.6, с площ от 135.00 кв.м., актувана с АПОС № 3809/13.02.2014г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14062/28.03.2014г., том XXXII, № 158, имотни партиди 310940, построена върху поземлен имот с идентификатор 29430.4705.814 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ VII /седми/ – общ. от кв. 17 /седемнадесети/ по действащия регулационен план на с. Житен, одобрен със Заповед № РД-16-075/09.04.1990г. на Председател на ИК на ОбНС „Нови Искър“ и ИПРЗ за кв. 17 /седемнадесети/, УПИ от I до IX, одобрено със Заповед РД-09-50-512/20.11.2001г. на Гл. арх. на София, с административен адрес: с. Житен, ул. „Житница“ № 22.

     - Началната конкурсна наемна цена – 40.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

     - Специфично конкурсно условие: за офис.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 10.05.2023г. до 17:00 ч.  на 08.06.2023г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 09.06.2023г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 10.05.2023г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Житен.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА