|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

„Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1701/04.10.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, чл.6, ал.1 и ал.4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

едноетажна сграда за образование със самостоятелен вход, с предназначение за ученически бюфет, част от 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Световрачене, район „Нови Искър“, с идентификатор 65601.5479.268.7, с площ от 53.00 кв.м.,  построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.268, с площ от 8556 кв.м., част от който в размер на 6029 кв.м. попада в УПИ I /първи/ - за училище, а останалата част в размер на 2527 кв.м. попада в УПИ II /втори/ - за културен дом от кв.5 /пети/ по действащия регулационен план на с. Световрачене, утвърден със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на гл. арх. на София и Заповед № РД-09-50-628/08.05.2008г. на гл. арх. на София, актуван АПОС № 2976/11.10.2012г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 58399/2013г., том CXL, № 72, имотна партида 248984, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 23.

-    Начална конкурсна наемна цена – 22.00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 20.10.2022г. до 08.11.2022г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 09.11.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3, ст.303.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документация се публикува на електронните страници на СО-район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg и на 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – www.177ou.idwebbg.com.

Обявление за провеждане на конкурса се публикува на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационните табла на СО-район „Нови Искър“, 177 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Заповед № РНИ22-РД09-489 от 18.10.2022г.

Конкурсна документация.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА