|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, а именно лекарски кабинет с манипулационна, находящ се на територията на район "Нови Искър", с. Доброславци

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА21-РД09-589/22.04.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет:  „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, ползван за лекарски кабинет, находящ се на територията на район „Нови Искър“ – с. Доброславци“, а именно:

лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 33.32 кв.м., заедно с 17.72 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, актуван с АОС № 2974/26.09.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 58349, том СXL, № 38, имотна партида 248996,  находящ се на първи етаж -  обособен за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.2,  със застроена площ от 274.00 кв.м., при съседи: 21662.4820.343.2.2, построена върху поземлен имот с идентификатор 21662.4820.343, с площ от 2040 кв.м., при съседи: 2166.4820.1016 по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, части от които попадат в УПИ I – за обществено хранене /170кв.м./, в УПИ II – за административна сграда /464 кв.м./, и в УПИ III – за озеленяване /1406 кв.м./ от кв. 22 по действащ регулационен план на с. Доброславци, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

-    Началната конкурсна наемна цена – 102.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 09.08.2021 г. до 23.08.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Доброславци.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА