|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрач

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

СО-район “Нови Искър”, на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси във връзка с чл.87, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1391/15.08.2022г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА22-РД09-1686/30.09.2022 г. на кмета на СО, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“,  за следните позиции, както следва:

 

Земи с площи над 10 дка от ОПФ на СО-район „Нови Искър“:

Землище на с. Доброславци:

Позиция 4

ПИ с идентификатор 21662.4840.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4840.31; 21662.4840.14; 21662.4840.29; 21662.4840.13, с площ от 13.454 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 105002, АОС № 3393/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 5

ПИ с идентификатор 21662.4785.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4784.22; 21662.4785.5; 21662.4785.4; 21662.4785.9; 21662.4785.8; 21662.4773.45, с площ от 12.184 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 38003, АОС № 4490/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Житен:

Позиция 6

ПИ с идентификатор 29430.4691.5, по КККР на с. Житен, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4691.7; 29430.4691.6; 29430.4691.12; 29430.4691.11, с площ от 12.709 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008005, АОС № 3435/1811.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

 

Земи с площи под 10 дка от ОПФ на район “Нови Искър”:

Землище на гр. Нови Искър:

Позиция 30

ПИ с идентификатор 00357.5086.18, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5086.19; 00357.5091.120; 00357.5086.5; 00357.5086.7, с площ от 0.506 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005018, АОС № 3646/22.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Землище на с. Доброславци:

Позиция 35

ПИ с идентификатор 21662.4793.10, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4793.38; 21662.4793.28; 21662.4793.19, с площ от 2.611 дка по акт за общинска, номер по КВС 052010, АОС № 3383/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 36

ПИ с идентификатор 21662.4804.17, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.52; 21662.4803.53; 21662.4804.32; 21662.4804.15; 21662.4803.51, с площ от 1.608 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 064017, АОС № 3388/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 37

ПИ с идентификатор 21662.4809.11, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4815.30; 41010.4914.16; 41010.4914.15; 41010.4914.14; 21662.4809.6; 21662.4809.26; 21662.4809.25; 21662.4809.10, с площ от 3.001 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 069011, АОС № 3390/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 38

ПИ с идентификатор 21662.4815.10, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4914.66; 41010.4914.64; 41010.4914.79; 21662.4815.5, с площ от 2.667 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 083010, АОС № 3391/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 39

ПИ с идентификатор 21662.4830.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4830.4; 21662.4830.3; 21662.4830.63; 21662.4830.1, площ от 0.371 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 093002, АОС № 3392/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 42

ПИ с идентификатор 21662.4845.19, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4845.35; 21662.4845.13; 21662.4845.8; 21662.4845.18; 21662.4845.34, с площ от 1.488 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 113019, АОС № 3397/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 44

ПИ с идентификатор 21662.4851.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4851.2; 21662.4851.24; 21662.4851.8, с площ от 0.837 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 119001, АОС № 3400/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 45

ПИ с идентификатор 21662.4851.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4851.24; 21662.4851.10; 21662.4851.8; 21662.4851.1, с площ от 0.879 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 119002, АОС № 3401/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 47

ПИ с идентификатор 21662.4814.23, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4814.57; 21662.4814.22; 21662.4814.26; 21662.4814.25; 21662.4814.43; 21662.4814.42; 21662.4814.35; 21662.4814.19; 21662.4814.9, с площ от 1.712 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 082023, АОС № 4510/31.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 48

ПИ с идентификатор 21662.4773.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4773.4; 21662.4773.16; 21662.4773.17; 21662.4773.34; 21662.4773.33; 21662.4773.31; 21662.4772.26; , с площ от 6.482 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 025003, АОС № 4493/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 51

ПИ с идентификатор 21662.4783.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4782.20; 21662.4783.2; 21662.4783.6; 21662.4784.1; 21662.4773.9; 21662.4773.7, с площ от 9.547 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 037001, АОС № 4496/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 52

ПИ с идентификатор 21662.4786.34, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4786.33; 21662.4787.46; 21662.4786.51; 21662.4784.22, с площ от 0.538 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 039034, АОС № 4497/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 53

ПИ с идентификатор 21662.4784.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4783.1; 21662.4783.6; 21662.4784.23; 21662.4784.2; 21662.4784.22; 21662.4773.9; 21662.4773.45, с площ от 6.748 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 057001, АОС № 4498/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 54

ПИ с идентификатор 21662.4799.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4799.74; 21662.4799.2; 21662.4799.71, с площ от 1.471 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 060001, АОС № 4499/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 55

ПИ с идентификатор 21662.4803.1, по КККР на с. Доброславци одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.2; 21662.4803.49; 21662.4803.50; 21662.4789.28; 21662.4789.17, с площ от 0.892 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 063001, АОС № 4502/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 56

ПИ с идентификатор 21662.4803.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.4; 21662.4803.49; 21662.4803.11; 21662.4803.2, с площ от 3.325 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 063003, АОС № 4501/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 57

ПИ с идентификатор 21662.4815.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4815.31; 21662.4815.9; 21662.4815.14; 21662.4815.1, с площ от 3.809 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 083002, АОС № 4503/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 59

ПИ с идентификатор 21662.4793.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4793.37; 21662.4793.17; 21662.4793.19; 21662.4793.4; 21662.4793.2, с площ от 3.643 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 052003, АОС № 4505/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Житен:

Позиция 60

ПИ с идентификатор 29430.4691.6, по КККР на с. Житен,  одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4691.28; 29430.4691.29; 29430.4691.12; 29430.4691.5; 29430.4691.7, с площ от 4.520 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008006, АОС № 3436/18.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 61

ПИ с идентификатор 29430.4697.5, по КККР на с. Житен, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4697.21; 29430.4702.21; 29430.4697.6; 29430.4697.22; 29430.4697.19; 29430.4697.18, с площ от 3.350 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 017005, АОС № 3437/18.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Кътина:

Позиция 70

ПИ с идентификатор 41010.4918.20, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5254.54; 41010.4918.5; 41010.4918.23; 41010.4918.22; 41010.4918.4, с площ от 0.604 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 028020, АОС № 3268/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

 

 

 

Землище на с. Мировяне:

Позиция 75

ПИ с идентификатор 48393.4974.10, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.201; 48393.4974.8; 48393.4974.11; 48393.4974.200, с площ от 0.314 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152010, АОС № 3452/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 89

ПИ с идентификатор 48393.4957.14, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4957.51; 48393.4957.13; 48393.4965.202, с площ от 2.925 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 198014, АОС № 3871/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 90

ПИ с идентификатор 48393.4996.100, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.32; 48393.4996.200; 48393.4996.112; 48393.4996.31, с площ от 0.228 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140100, АОС № 4480/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 92

ПИ с идентификатор 48393.4996.45, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.202; 48393.4996.46; 48393.4996.200, с площ от 0.255 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140045, АОС № 4482/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 94

ПИ с идентификатор 48393.4996.70, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.71; 48393.4996.201; 48393.4996.69; 48393.4996.59, с площ от 0.264 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140070, АОС № 4484/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 95

ПИ с идентификатор 48393.4996.57, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.56; 48393.4996.74; 48393.4996.58; 48393.4996.200, с площ от 0.215 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140057, АОС № 4485/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 96

ПИ с идентификатор 48393.4968.27, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4968.201; 48393.4968.10; 48393.4968.20; 48393.4968.9, с площ от 3.334 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 157027, АОС № 4486/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 97

ПИ с идентификатор 48393.4964.9, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4964.51; 48393.4964.5; 48393.4964.14; 48393.4964.18, с площ от 2.468 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 196009, АОС № 4487/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 98

ПИ с идентификатор 48393.4947.9, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4947.6; 48393.4947.7; 41010.4923.26; 48393.4947.11; 48393.4947.10; 48393.4947.202, с площ от 1.614 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 243009, АОС № 4488/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Начална конкурсна наемна цена – 41.00 лв./дка за една стопанска година за горецитираните имоти, съгласно чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД-46-96/30.03.2022г. на Министерство на земеделието.

На основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК и т. I.5. от Заповед № СОА22-РД09-1391/15.08.2022г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1686/30.09.2022г. на Кмета на Столична община, срокът за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения се удължава с 15 календарни дни, считано от 8:30 часа на 01.12.2022г. до 17:00 часа на 15.12.2022г. Закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, цена: 50.00 лв. с ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100.00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

 

Конкурсът ще се проведе на 16.12.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“. Съобщението за удължаване на срока на конкурса за горецитираните позиции е  публикувано на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район  „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на таблата за съобщения в административните сгради на Столична община, СО-район „Нови Искър“ и кметства: с. с. Доброславци, с. Житен, с. Кътина и с. Мировяне

 

За допълнителна информация: Тина Нанкова-мл. експерт, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7333.

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА