|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от една стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

СО-район “Нови Искър”, на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси във връзка с чл.87, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1850/18.08.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от една стопанска година на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне“, както следва:

 

Земи с площи под 10 дка от ОПФ на СО-район „Нови Искър“:

Землище на с. Мировяне

Позиция 1

 

ПИ с идентификатор 48393.4974.22 по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 48393.4985.24; 00357.5054.95; 00357.5054.187; 48393.4974.54 с площ от 2,359 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152022, АОС № 3453/19.11.2013 г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на гр. Нови Искър:

Позиция 2

ПИ с идентификатор 00357.5086.11, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5018.5; 00357.5086.3; 00357.5086.4; 00357.5086.10; 00357.5086.113; 00357.5014.26 с площ от 3,058 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005011, АОС № 3644/22.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 3

 

ПИ с идентификатор 00357.5086.16, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5086.110; 00357.5086.15; 00357.5086.12  с площ от 2,474 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005016, АОС № 3645/22.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 4

 

ПИ с идентификатор 00357.5220.8 по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5076.223; 00357.5220.7; 00357.5219.163 с площ от 3,424 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 042008, АОС № 3648/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 5

 

ПИ с идентификатор 00357.5096.28 по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5096.39; 00357.5096.7; 00357.5096.15; 00357.5096.33 с площ от 3.993 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008028, АОС № 3654/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – изоставена орна земя;

Позиция 6

 

ПИ с идентификатор 00357.5214.12  по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5214.191; 00357.5214.11; 00357.5214.9; 00357.5214.13 с площ от 2,696 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 047012, АОС № 3657/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 7

 

ПИ с идентификатор 00357.5197.21, по КККР на по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5197.189; 00357.5197.22; 00357.5197.28; 00357.5197.20 с площ от 3,211 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 049021, АОС № 3685/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 8

 

ПИ с идентификатор 00357.5090.2, по по КККР на по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК при съседи 00357.5089.116; 00357.5090.16; 00357.5090.1; 00357.5256.49; 00357.5256.50; 00357.5256.79; 00357.5256.56; 00357.5256.57; 00357.5256.58 с площ от 8,412 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 102002, АОС № 3690/26.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – изоставена орна земя;

Начална конкурсна наемна цена – 48.00 лв./дка за една стопанска година за горецитираните имоти, съгласно чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД-46-95/27.03.2023 г. на Министерство на земеделието.

Закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, цена: 60.00 лв. с ДДС, в срок – всеки работен ден от 8:30ч. на 04.09.2023 г. до 17:00ч. на 03.10.2023 г. 

Депозит за участие в конкурса в размер на 100.00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 04.10.2023 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ет.3, ст.303.

При неподадени оферти или при подадена една оферта за имот, срокът на конкурса за съответния имот ще бъде продължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район  „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“ и на таблата за съобщения в административните сгради на Столична община, СО-район „Нови Искър“ и кметство с. Мировяне.

За допълнителна информация: Тина Нанкова - ст. експерт, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7333.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА