|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1807/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

- помещение /без прозорци/ с площ от 10.35 кв. м., заедно с 2.60 кв. м. прилежащи ид. части от общите такива, разположено на първи етаж, обособен за здравна служба, част от самостоятелен обект с идентификатор 65601.5479.270.1,  представляващ триетажна административна сграда със застроена площ от 259.00 кв. м., актуван с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14073/28.03.2014 г., том XXXII, № 119, имотни партиди 310950, 310951, попадащ в поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I /първи/ – за кметство, поща и магазини от кв. 24 /двадесет и четвърти/ по действащия регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

Началната конкурсна наемна цена – 12.17 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие: за склад.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 24.08.2023 г. до 17:00 ч.  на 22.09.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 25.09.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни на основание Заповед № СОА23-РД09-1807/14.08.2023 г. на Кмета на Столична община.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 24.08.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА