|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

обявление за удължаване срока за подаване на офертни предложения за процедурата

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община-район „Нови Искър“, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси във връзка с чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на т. I.5. от Заповед № СОА23-РД09-1850/18.08.2023 г. на Кмета на Столична община, удължава срока за подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“, находящи се в землищата на гр. Нови Искър и с. Мировяне“, а именно:

Земи с площи под 10 дка от ОПФ на СО-район „Нови Искър“:

Землище на с. Мировяне

Позиция 1

ПИ с идентификатор 48393.4974.22, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2,359 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152022, АОС № 3453/19.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на гр. Нови Искър:

Позиция 2

ПИ с идентификатор 00357.5086.11, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3,058 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005011, АОС № 3644/22.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 3

ПИ с идентификатор 00357.5086.16, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с площ от 2,474 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005016, АОС № 3645/22.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 4

ПИ с идентификатор 00357.5220.8, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3,424 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 042008, АОС № 3648/25.11.2013г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 5

ПИ с идентификатор 00357.5096.28, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3.993 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008028, АОС № 3654/25.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – изоставена орна земя.

 

Позиция 6

ПИ с идентификатор 00357.5214.12,  по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2,696 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 047012, АОС № 3657/25.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 7

ПИ с идентификатор 00357.5197.21, по КККР на по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3,211 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 049021, АОС № 3685/25.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Позиция 8

ПИ с идентификатор 00357.5090.2, по КККР на по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 8,412 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 102002, АОС № 3690/26.11.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, начин на трайно ползване – изоставена орна земя.

Начална конкурсна наемна цена – 48.00 лв./дка за една стопанска година за горецитираните имоти, съгласно чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД-46-95/27.03.2023 г. на Министерство на земеделието.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 05.10.2023 г. до 17:00 ч.  на 19.10.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 20.10.2023 г. от 10:30 ч., в ст. 301, ет. 3, в административната сграда на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121.

Обявата е публикувана на сайта на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на информационните табла в сградите на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Мировяне.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7406. Лице за контакт: Тина Нанкова - ст. експерт.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА