|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Обявление за удължаване срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет:„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети.

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА21-РД98-14/12.02.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължаване срока за закупувана и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“, както следва:

Обособена позиция № 1: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 24.00 кв.м., заедно с 4.60 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в двуетажна административна сграда /кметство/ с идентификатор 51250.5714.290.3,  със застроена площ от 211.00 кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор 51250.5714.290 по КККР на с. Негован, актуван с АПОС № 2981/15.10.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Негован, ул. „Васил Левски“ № 35.

-   Началната конкурсна наемна цена – 155.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-   Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 2: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 26.66 кв.м., заедно с 6.46 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в триетажна административна сграда /кметство/ с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259.00 кв.м., актувана с АПОС № 3813/14.02.2014г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

-   Началната конкурсна наемна цена – 185.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-   Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 3: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 28.80 кв.м., заедно с 6.60 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива,  разположен на втори етаж в двуетажна обществена сграда /детска градина и кметство/ с идентификатор 57011.5548.212.1,  със застроена площ от 397.00 кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор 57011.5548.212 по КККР на с. Подгумер, актуван с АПОС № 3118/19.03.2013г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 4.

-   Началната конкурсна наемна цена – 72.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-   Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 5: Стоматологичен кабинет с площ от 15.75 кв.м., заедно с 4.20 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположен на първи етаж в триетажна административна сграда /кметство/ с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259.00 кв.м., актувана с АПОС № 3813/14.02.2014г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

-  Началната конкурсна наемна цена – 55.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-  Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Обособена позиция № 6: Стоматологичен кабинет с площ от 16.80 кв.м., заедно с 4.60 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположен в едноетажна сграда /здравна служба/ с идентификатор 40436.5396.190.1,  със застроена площ от 121.00 кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор 40436.5396.190 по КККР на с. Кубратово, актуван с АПОС № 3110/11.32.2013г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Кубратово, ул. „Здравец“ № 1.

-  Началната конкурсна наемна цена – 55.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-  Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

 

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 20.05.2021 г. до 03.06.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 04.06.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на видно място в сградите на Столична община, на СО - район „Нови Искър“ и на кметства: с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА