|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрач

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

СО-район “Нови Искър”, на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси във връзка с чл.87, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1391/15.08.2022г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА22-РД09-1686/30.09.2022 г. на кмета на СО, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет стопански години на земеделски земи от ОПФ на район “Нови Искър”, находящи се в землищата на гр. Нови Искър, с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Житен, с. Кубратово, с. Кътина, с. Мировяне, с. Негован, с. Световрачене и с. Чепинци“, както следва:

 

Земи с площи над 10 дка от ОПФ на СО-район „Нови Искър“:

Землище на гр. Нови Искър:

Позиция 1

ПИ с идентификатор 00357.5319.2, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5319.254; 00357.5318.82; 00357.5355.959; 00357.5355.995; 00357.5355.966; 00357.5355.994; 00357.5319.211; 00357.5319.255, с площ от 12.605 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 064002, АОС № 3549/21.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Балша:

Позиция 2

ПИ с идентификатор 02511.4642.13, по КККР на с. Балша, одобрени със Заповед № РД-18-2/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 02511.4642.7; 02511.4642.12; 02511.4642.31; 02511.4642.18; 02511.4642.17; 02511.4642.32; 02511.4642.33; 02511.4642.34; 02511.4642.15, с площ от 24.733 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 062013, АОС № 3998/17.04.2015г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Войнеговци:

Позиция 3

ПИ с идентификатор 11884.5606.197, по КККР на с. Войнеговци, одобрени със Заповед № РД-18-4/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 11884.5606.196; 11884.5606.171; 11884.5606.97; 11884.5606.172; 11884.5606.173; 11884.5606.174; 11884.5606.175; 11884.5606.198, с площ от 39.993 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 009197, АОС № 4514/31.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Доброславци:

Позиция 4

ПИ с идентификатор 21662.4840.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4840.31; 21662.4840.14; 21662.4840.29; 21662.4840.13, с площ от 13.454 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 105002, АОС № 3393/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 5

ПИ с идентификатор 21662.4785.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4784.22; 21662.4785.5; 21662.4785.4; 21662.4785.9; 21662.4785.8; 21662.4773.45, с площ от 12.184 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 38003, АОС № 4490/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Житен:

Позиция 6

ПИ с идентификатор 29430.4691.5, по КККР на с. Житен, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4691.7; 29430.4691.6; 29430.4691.12; 29430.4691.11, с площ от 12.709 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008005, АОС № 3435/1811.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Кубратово:

Позиция 7

ПИ с идентификатор 40436.5398.55, по КККР на с. Кубратово, одобрени със Заповед № РД-18-17/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 40436.5398.54; 40436.5398.97; 40436.5394.18; 40436.5398.109, с площ от 193.019 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 31055, АОС № 4038/13.08.2015г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

Землище на с. Мировяне:

Позиция 8

ПИ с идентификатор 48393.4982.11, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4982.8; 48393.4987.200; 48393.4983.222; 48393.4982.200; 48393.4982.6, с площ от 23.353 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 158011, АОС № 3868/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 9

ПИ с идентификатор 48393.4982.9, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4982.200; 48393.4983.121; 48393.4983.120; 48393.4983.119; 48393.4983.205; 48393.4983.118; 48393.4983.117; 48393.4983.29; 48393.4983.207; 48393.4982.201; 48393.4977.205; 48393.4977.201, с площ от 84.050 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 158009, АОС № 3874/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 10

ПИ с идентификатор 48393.4974.7, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.12; 48393.4974.8; 48393.4974.201; 00357.5051.88; 00357.5044.189; 00357.5044.167; 48393.4974.6; 48393.4974.200, с площ от 11.662 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152007, АОС № 3455/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 11

ПИ с идентификатор 48393.4966.14, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4857.5; 21662.4857.18; 48393.4966.201; 48393.4966.12; 48393.4966.13; 21662.4854.29; 21662.4854.28; 21662.4854.58; 21662.4857.2, с площ от 37.497 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 191014, АОС № 4489/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Негован:

Позиция 12

ПИ с идентификатор 51250.5638.53, по КККР на с. Негован, одобрени със Заповед № РД-18-16/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 51250.5638.52; 51250.5638.99; 51250.5638.54, с площ от 10.834 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС v, АОС № 2988/23.10.2012г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Световрачене:

Позиция 13

ПИ с идентификатор 65601.5469.18, по КККР на с. Световрачене, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 65601.5469.1; 65601.5469.20; 65601.5469.19; 65601.5469.16; 65601.5469.17; 65601.5469.15; 65601.5469.21; 65601.5469.22, с площ от 212.631 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 43018, АОС № 2967/20.09.2012г. на СО-район “Нови Искър“, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Чепинци:

Позиция 14

ПИ с идентификатор 80409.4667.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4668.11; 804.4668.19; 80409.4667.19; 80409.4662.896; 80409.4662.565; 80409.4667.689; 80409.4667.16; 80409.4668.18, с площ от 38.657 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 75001, АОС № 3838/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 15

ПИ с идентификатор 80409.4673.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4674.23; 80409.4674.27; 80409.4673.19; 80409.4673.12; 80409.4673.18; 80409.4674.34, с площ от 74,553 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 069001, АОС № 4475/13.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 16

ПИ с идентификатор 80409.4670.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4671.11; 80409.4671.19; 80409.4670.19; 80409.4670.12; 80409.4670.18; 80409.4671.18, с площ от 47.578 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 72001, АОС № 3903/30.07.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 17

ПИ с идентификатор 80409.4671.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4672.11; 80409.4672.19; 80409.4671.19; 80409.4671.12; 80409.4671.18; 80409.4672.18, с площ от 57.242 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 71001, АОС № 3904/30.07.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 18

ПИ с идентификатор 80409.4672.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4673.11; 80409.4673.19; 80409.4672.19; 80409.4672.12; 80409.4672.18; 80409.4673.18, с площ от 61.342 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 070001, АОС № 4479/13.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 19

ПИ с идентификатор 80409.4668.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4669.11; 80409.4669.19; 80409.4668.19; 80409.4668.12; 80409.4668.18, с площ от 47.148 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 74001, АОС № 3839/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 20

ПИ с идентификатор 80409.4669.1, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4670.11; 80409.4670.19; 80409.4669.19; 80409.4669.12; 80409.4669.18; 80409.4670.18, с площ от 48.094 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 73001, АОС № 3837/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 21

ПИ с идентификатор 80409.5915.15, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5915.32; 80409.5915.13; 80409.5915.30; 80409.5915.11, с площ от 48.626 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 43015, АОС № 3906/30.07.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 22

ПИ с идентификатор 80409.5914.4, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5914.24; 80409.5913.33; 80409.5913.31; 80409.5914.8; 80409.5914.23, с площ от 37.137 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 42004, АОС № 3905/30.07.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 23

ПИ с идентификатор 80409.5867.41, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5867.58; 80409.5867.54; 80409.5867.57; 80409.5867.60, с площ от 61.757 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 200041, АОС № 3841/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 24

ПИ с идентификатор 80409.5913.6, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5913.33; 80409.5913.5; 80409.5913.30, с площ от 23,883 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 041006, АОС № 4478/13.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 25

ПИ с идентификатор 80409.4651.9, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.4651.34; 80409.4651.33; 80409.4651.17; 80409.4651.32; , с площ от 29,895 дка по акт за общинска собственост, АОС № 4476/13.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 26

ПИ с идентификатор 80409.5916.8, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5916.25; 80409.5916.24; 80409.5916.7; 80409.5916.23, с площ от 36.469 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 44008, АОС № 3836/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 27

ПИ с идентификатор 80409.5917.11, по КККР на с. Чепинци, одобрени със Заповед № РД-18-10/16.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 80409.5917.28; 80409.5917.27; 80409.5917.10; 80409.5917.26, с площ от 37.360 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 45011, АОС № 3907/30.07.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Земи с площи под 10 дка от ОПФ на район “Нови Искър”:

Землище на гр. Нови Искър:

Позиция 28

ПИ с идентификатор 00357.5089.11, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5089.3; 00357.5089.4; 00357.5089.5; 00357.5089.7; 00357.5089.116; 00357.5089.8; 00357.5089.9; 00357.5089.10; 00357.5089.234; 00357.5089.24, с площ от 4.872 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 002011, АОС № 3647/22.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 29

ПИ с идентификатор 00357.5220.1, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5076.224; 00357.5076.184; 00357.5220.164; 00357.5220.2; 00357.5076.223, с площ от 3.086 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 042001, АОС № 3653/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 30

ПИ с идентификатор 00357.5086.18, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5086.19; 00357.5091.120; 00357.5086.5; 00357.5086.7, с площ от 0.506 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 005018, АОС № 3646/22.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 31

ПИ с идентификатор 00357.5091.1, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5018.33; 00357.5018.32; 00357.5091.13; 00357.5091.121; 00357.5091.12; 00357.5091.11; 00357.5091.10; 00357.5091.2; 00357.5018.37; 00357.5018.36; 00357.5018.35; 00357.5018.34, с площ от 3.147 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 006001, АОС № 3652/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 32

ПИ с идентификатор 00357.5213.26, по КККР на гр. Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5213.190; 00357.5213.8; 00357.5213.18; 00357.5213.17; 00357.5213; 00357.5213.12; 00357.5213.11; 00357.5213.10; 00357.5213.10; 00357.5213.9, с площ от 5.095 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 046026, АОС № 3660/25.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Доброславци:

Позиция 33

ПИ с идентификатор 21662.4845.18, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4845.34; 21662.4845.19; 21662.4845.8; 21662.4845.7; 21662.4845.36, с площ от 1.525 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 113018, АОС № 3396/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 34

ПИ с идентификатор 21662.4845.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4845.7; 21662.4845.16; 21662.4845.15; 21662.4845.36, с площ от 0.875 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 113003, АОС № 3398/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 35

ПИ с идентификатор 21662.4793.10, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4793.38; 21662.4793.28; 21662.4793.19, с площ от 2.611 дка по акт за общинска, номер по КВС 052010, АОС № 3383/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 36

ПИ с идентификатор 21662.4804.17, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.52; 21662.4803.53; 21662.4804.32; 21662.4804.15; 21662.4803.51, с площ от 1.608 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 064017, АОС № 3388/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 37

ПИ с идентификатор 21662.4809.11, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4815.30; 41010.4914.16; 41010.4914.15; 41010.4914.14; 21662.4809.6; 21662.4809.26; 21662.4809.25; 21662.4809.10, с площ от 3.001 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 069011, АОС № 3390/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 38

ПИ с идентификатор 21662.4815.10, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4914.66; 41010.4914.64; 41010.4914.79; 21662.4815.5, с площ от 2.667 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 083010, АОС № 3391/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 39

ПИ с идентификатор 21662.4830.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4830.4; 21662.4830.3; 21662.4830.63; 21662.4830.1, площ от 0.371 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 093002, АОС № 3392/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 40

ПИ с идентификатор 21162.4840.8, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4840.30; 21662.4840.6; 21662.4840.19; 21662.4840.31, с площ от 1.137 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 105008, АОС № 3394/15.11.2013г.на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 41

ПИ с идентификатор 21662.4844.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662..4843.25; 21662.4844.2; 21662.4844.3; 21662.4839.100; 21662.4838.37, с площ от 8.607 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 111001, АОС № 3395/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 42

ПИ с идентификатор 21662.4845.19, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4845.35; 21662.4845.13; 21662.4845.8; 21662.4845.18; 21662.4845.34, с площ от 1.488 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 113019, АОС № 3397/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 43

ПИ с идентификатор 21662.4849.14, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4849.41; 21662.4849.18; 21662.4849.15; 21662.4845.35 с площ от 5.034 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 117014, АОС № 3399/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

 

Позиция 44

ПИ с идентификатор 21662.4851.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4851.2; 21662.4851.24; 21662.4851.8, с площ от 0.837 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 119001, АОС № 3400/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 45

ПИ с идентификатор 21662.4851.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4851.24; 21662.4851.10; 21662.4851.8; 21662.4851.1, с площ от 0.879 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 119002, АОС № 3401/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 46

ПИ с идентификатор 21662.4856.10, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4856.26; 49206.2602.315; 49206.2602.111; 21662.4856.13; 21662.4856.25, с площ от 5.868 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 125010, АОС № 3402/15.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 47

ПИ с идентификатор 21662.4814.23, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4814.57; 21662.4814.22; 21662.4814.26; 21662.4814.25; 21662.4814.43; 21662.4814.42; 21662.4814.35; 21662.4814.19; 21662.4814.9, с площ от 1.712 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 082023, АОС № 4510/31.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 48

ПИ с идентификатор 21662.4773.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4773.4; 21662.4773.16; 21662.4773.17; 21662.4773.34; 21662.4773.33; 21662.4773.31; 21662.4772.26; , с площ от 6.482 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 025003, АОС № 4493/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 49

ПИ с идентификатор 21662.4773.15, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4773.26; 21662.4773.14; 21662.4773.45, с площ от 0.940 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 025015, АОС № 4494/24.06.2022 на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 50

ПИ с идентификатор 21662.4773.26, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4773.29; 21662.4773.30; 21662.4773.21; 21662.4773.45; 21662.4773.13; 21662.4773.14; 21662.4773.15; 21662.4773.11, с площ от 8.249 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 025026, АОС № 4495/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 51

ПИ с идентификатор 21662.4783.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4782.20; 21662.4783.2; 21662.4783.6; 21662.4784.1; 21662.4773.9; 21662.4773.7, с площ от 9.547 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 037001, АОС № 4496/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 52

ПИ с идентификатор 21662.4786.34, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4786.33; 21662.4787.46; 21662.4786.51; 21662.4784.22, с площ от 0.538 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 039034, АОС № 4497/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 53

ПИ с идентификатор 21662.4784.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4783.1; 21662.4783.6; 21662.4784.23; 21662.4784.2; 21662.4784.22; 21662.4773.9; 21662.4773.45, с площ от 6.748 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 057001, АОС № 4498/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 54

ПИ с идентификатор 21662.4799.1, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4799.74; 21662.4799.2; 21662.4799.71, с площ от 1.471 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 060001, АОС № 4499/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 55

ПИ с идентификатор 21662.4803.1, по КККР на с. Доброславци одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.2; 21662.4803.49; 21662.4803.50; 21662.4789.28; 21662.4789.17, с площ от 0.892 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 063001, АОС № 4502/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 56

ПИ с идентификатор 21662.4803.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4803.4; 21662.4803.49; 21662.4803.11; 21662.4803.2, с площ от 3.325 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 063003, АОС № 4501/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 57

ПИ с идентификатор 21662.4815.2, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4815.31; 21662.4815.9; 21662.4815.14; 21662.4815.1, с площ от 3.809 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 083002, АОС № 4503/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

 

Позиция 58

ПИ с идентификатор 21662.4856.4, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4856.5; 21662.4857.16; 21662.4853.50; 21662.4853.49; 21662.4856.1, с площ от 1.348 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 125004, АОС № 4504/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 59

ПИ с идентификатор 21662.4793.3, по КККР на с. Доброславци, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4793.37; 21662.4793.17; 21662.4793.19; 21662.4793.4; 21662.4793.2, с площ от 3.643 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 052003, АОС № 4505/30.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Житен:

Позиция 60

ПИ с идентификатор 29430.4691.6, по КККР на с. Житен,  одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4691.28; 29430.4691.29; 29430.4691.12; 29430.4691.5; 29430.4691.7, с площ от 4.520 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 008006, АОС № 3436/18.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 61

ПИ с идентификатор 29430.4697.5, по КККР на с. Житен, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 29430.4697.21; 29430.4702.21; 29430.4697.6; 29430.4697.22; 29430.4697.19; 29430.4697.18, с площ от 3.350 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 017005, АОС № 3437/18.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Кътина:

Позиция 62

ПИ с идентификатор 41010.4916.13, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5013.27; 41010.4917.11; 41010.4916.14; 41010.4916.12, с площ от 9.152 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 024013, АОС № 3271/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 63

ПИ с идентификатор 41010.4908.209, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4908.211; 41010.4908.184; 41010.4916.14; 41010.4908.185, с площ от 1.040 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 019209, АОС № 3274/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 64

ПИ с идентификатор 41010.4908.61, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4908.202; 41010.4908.201; 41010.4908.200; 41010.4916.14, с площ от 1.187 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 019061, АОС № 3273/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 65

ПИ с идентификатор 41010.4908.196, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4908.197; 41010.4908.212; 41010.4908.194; 41010.4908.195, с площ от 0.800 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 019196, АОС № 3275/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 66

ПИ с идентификатор 41010.4905.1, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 21662.4793.20; 41010.4905.19; 41010.4905.2, с площ от 3.000 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 016001, АОС № 3276/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 67

ПИ с идентификатор 41010.4905.8, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4905.7; 41010.4905.23; 41010.4905.19, с площ от 2.400 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 016008, АОС № 3277/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 68

ПИ с идентификатор 41010.4914.6, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 41010.4914.5; 41010.4914.79; 41010.4905.35, с площ от 1.356 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 021006, АОС № 3270/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 69

ПИ с идентификатор 41010.4917.9, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5013.153; 00357.5013.104; 00357.5013.154; 00357.5013.26; 41010.4917.10; 41010.4917.8; 41010.4917.7, с площ от 9.152 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 034009, АОС № 3269/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 70

ПИ с идентификатор 41010.4918.20, по КККР на с. Кътина, одобрени със Заповед № РД-18-6/13.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5254.54; 41010.4918.5; 41010.4918.23; 41010.4918.22; 41010.4918.4, с площ от 0.604 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 028020, АОС № 3268/08.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива.

 

Землище на с. Мировяне:

Позиция 71

ПИ с идентификатор 48393.4954.18, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4954.21; 48393.4954.17; 48393.4954.19; 48393.4947.206; 48393.4954.22, с площ от 2.989 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 205018, АОС № 3446/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 72

ПИ с идентификатор 48393.4977.7, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4977.202; 48393.4977.201; 48393.4977.200; 48393.4977.6, с площ от 3.199 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 198007, АОС № 3456/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 73

ПИ с идентификатор 48393.4974.4, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.200; 48393.4974.9; 00357.5044.167; 48393.4974.3, с площ от 3.974 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152004, АОС № 3454/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 74

ПИ с идентификатор 48393.4974.22, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4985.24; 00357.5054.95; 00357.5054.187; 48393.4974.54, с площ от 2.359 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152022, АОС № 3453/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 75

ПИ с идентификатор 48393.4974.10, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.201; 48393.4974.8; 48393.4974.11; 48393.4974.200, с площ от 0.314 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152010, АОС № 3452/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 76

ПИ с идентификатор 48393.4974.1, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.200; 48393.4974.2; 00357.5044.167; 48393.4974.53, с площ от 2.219 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 152001, АОС № 3451/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 77

ПИ с идентификатор 48393.4963.24, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4974.53; 48393.4963.30; 48393.4963.52; 48393.4963.23, с площ от 1.173 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 203024, АОС № 3450/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 78

ПИ с идентификатор 48393.4963.16, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4963.52; 48393.4963.17; 48393.4963.13; 48393.4963.15, с площ от 1.132 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 203016, АОС № 3449/19.11.2013г.на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 79

ПИ с идентификатор 48393.4960.2, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4960.3; 48393.4960.15; 48393.4960.200; 48393.4960.1, с площ от 2.091 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 201002, АОС № 3447/19.11.2013г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 80

ПИ с идентификатор 48393.4973.10, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4972.200; 48393.4973.9; 48393.4973.11, с площ от 0.466 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 531010, АОС № 3866/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 81

ПИ с идентификатор 48393.4954.12, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4954.23; 48393.4954.13; 48393.4954.15; 48393.4954.200, с площ от 4.063 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 205012, АОС № 3867/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 82

ПИ с идентификатор 48393.4954.13, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 00357.5028.26; 00357.5028.25; 48393.4954.14; 48393.4954.15; 48393.4954.12; 48393.4954.23, с площ от 0.522 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 205013, АОС № 3869/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 83

ПИ с идентификатор 48393.4965.12, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4965.10; 48393.4965.200; 48393.4965.203; 48393.4965.202; 48393.4965.201; 48393.4965.9, с площ от 5.735 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 197012, АОС № 3870/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 84

ПИ с идентификатор 48393.4994.29, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4994.4; 48393.4994.30; 48393.4994.5; 48393.4994.3; 48393.4987.201; 48393.4994.2, с площ от 2.295 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 160029, АОС № 3872/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 85

ПИ с идентификатор 48393.4987.16, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4987.19; 48393.9; 48393.4987.8; 48393.4987.23; 48393.4983.222; 48393.4987.200; 48393.4987.10, с площ от 6.477дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 159016, АОС № 3873/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

 

Позиция 86

ПИ с идентификатор 48393.5011.16, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.5011.22; 48393.5011.11; 48393.5011.8; 48393.5010.201, с площ от 1.481 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 147016, АОС № 3875/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 87

ПИ с идентификатор 48393.5002.16, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.201; 48393.5002.27; 48393.5002.59; 48393.5002.25, с площ от 4.956 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 141016, АОС № 3878/18.06.2014 на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 88

ПИ с идентификатор 48393.4979.9, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4979.26; 48393.4979.200; 48393.4979.25; 48393.4972.23; 48393.4979.7, с площ от 2.032 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 561009, АОС № 3833/14.04.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 89

ПИ с идентификатор 48393.4957.14, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4957.51; 48393.4957.13; 48393.4965.202, с площ от 2.925 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 198014, АОС № 3871/18.06.2014г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 90

ПИ с идентификатор 48393.4996.100, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.32; 48393.4996.200; 48393.4996.112; 48393.4996.31, с площ от 0.228 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140100, АОС № 4480/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 91

ПИ с идентификатор 48393.4996.73, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.202; 48393.4996.75; 48393.4996.83; 48393.4996.82; 48393.4996.90; 48393.4996.89; 48393.4996.47; 48393.4996.88; 48393.4996.46, с площ от 2.078 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140073, АОС № 4481/27.05.2022г.на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 92

ПИ с идентификатор 48393.4996.45, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.202; 48393.4996.46; 48393.4996.200, с площ от 0.255 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140045, АОС № 4482/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

 

Позиция 93

ПИ с идентификатор 48393.5001.1, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 49206.2629.34; 48393.5001.14; 48393.5001.2; 48393.5001.200; 49206.2629.35; 49206.2620.24, с площ от 1.983 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 139001, АОС № 4483/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 94

ПИ с идентификатор 48393.4996.70, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.71; 48393.4996.201; 48393.4996.69; 48393.4996.59, с площ от 0.264 дка по акт за общинска собственост, номер по КВС 140070, АОС № 4484/27.05.2022г. на СО-район “Нови Искър”, начин на трайно ползване – нива;

Позиция 95

ПИ с идентификатор 48393.4996.57, по КККР на с. Мировяне, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи 48393.4996.56; 48393.4996.74; 48393.4996.58; 48393.4996.200, с площ от 0.215 дка по акт за общинска собственос

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА