|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен недвижим имот-публична общинска собственост

 

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1852/21.08.2023 г. на Кмета на Столична община на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обособена част от едноетажна сграда, находяща се на територията на с. Кубратово, район „Нови Искър, а именно:

- част от едноетажна сграда /здравна служба/ с идентификатор 40436.5396.190.1, с площ от 38.20 кв. м., заедно с 14.70 кв. м. прилежащи ид. части от общите такива, разполагаща със самостоятелен вход, цялата с площ от 121 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 40436.5396.190 по КККР на с. Кубратово, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-17/25.01.2012 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 4333 кв. м., за който е отреден УПИ I /първи/ - за училище от кв. 19 /деветнадесети/ по действащия регулационен план на с. Кубратово, одобрен с Решение № 21 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичен общински съвет, актуван с АПОС № 3110/11.03.2013 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 35404/24.07.2013 г., том LXXXIV, № 136, имотни партиди 278621 - 278623, находящ се в с. Кубратово, ул. „Здравец“ № 1.

- Началната конкурсна наемна цена – 124.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за складова и стопанска дейност.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 25.09.2023 г. до 17:00 ч.  на 24.10.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 25.10.2023 г. от 10:30 часа в ст. 301, ет. 3 в административната сграда на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни на основание т. 6 от Заповед № СОА23-РД09-1852/21.08.2023 г. на Кмета на Столична община.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 25.09.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община, СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Кубратово.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: гл. специалист Светла Любомирова.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА