|

Столична Община Район "Нови Искър"







 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост с предназначение за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-48/05.01.2023г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-публична общинска собственост с предназначение за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър““, а именно:

- помещение с площ от 10.00 кв.м., заедно с 3.60 кв.м. прилежащи ид. части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажна обществена сграда /кметство/ с идентификатор 57011.5548.212.1,  с площ от 397.00 кв.м., застроена в поземлен имот с идентификатор 57011.5548.212 по КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-9/16.01.2012г. на ИД на АГКК,  с площ от 2450 кв.м., за част от който с площ от 2415 кв.м. е отреден УПИ II /втори/ – за детска градина от кв.21 /двадесет и първи/, а останалата част с площ от 35 кв.м. попада в улици с о.т.115-126 и 128-130 по действащия регулационен план на с. Подгумер, одобрен със Заповед № РД-16-076/09.04.1990г. на Председателя на ИК на ОбНС „Нови Искър“ и ИПР одобрено със Заповед № РД-09-50-180/12.02.2009г. на гл. арх. на София, актуван с АПОС № 3118/19.03.2013г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 20963/11.06.2013г., том LXIV, № 54, имотна партида 272816, с административен адрес: с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 23Б.

- Началната конкурсна наемна цена – 54.70 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за фризьорски салон.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 31.01.2023г. до 17:00 ч.  на 01.03.2023г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2023г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 31.01.2023г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Подгумер.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА