|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община - район „Нови Искър в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2296/11.08.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“, както следва:

Обособена позиция № 1: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 31.50 кв.м., заедно с 4.20 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, находящ се в едноетажна сграда с идентификатор 44224.5806.147.2, разположена върху ПИ с идентификатор 44224.5806.147, актуван с АОС № 3889/26.06.2014г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Локорско, бул. „Димитър Тошков“ № 23.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител - 80,00 лв. /без вкл. ДДС/.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 2: Лекарски кабинет с манипулационна, с площ от 33.32 кв.м., заедно с 17.72 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж– обособен за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2, разположена върху ПИ с идентификатор 21662.4820.343, актуван с АОС № 2974/26.09.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 126,15 лв. /без вкл. ДДС/.

Специфично конкурсно условие: за лекарски кабинет.

Обособена позиция № 3: Стоматологичен кабинет с площ от 13.00 кв.м., заедно с 5.80 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж – обособен за здравни и социални услуги с идентификатор 21662.4820.343.2.1, в триетажна сграда с идентификатор 21662.4820.343.2, разположена върху ПИ с идентификатор 21662.4820.343, актуван с АОС № 2974/26.09.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Доброславци, пл. „Мегдана“.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 50,00 лв. /без вкл. ДДС/.

Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Обособена позиция № 4: Стоматологичен кабинет с площ от 21.00 кв.м., заедно с 3.00 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, находящ се на първи етаж в двуетажна административна сграда с идентификатор 48393.4988.921.1, разположена върху ПИ с идентификатор 48393.4988.921, актуван с АОС № 3163/21.05.2013г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Мировяне, ул. „Любимец“ № 1А.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 59,00 лв. /без вкл. ДДС/.

Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО - район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 24.08.2020 г. до 23.09.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО - район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 24.09.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО - район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта за позиция, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО - район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - вестник „24 часа“, както и на видно място в сградите  на Столична община, на СО - район „Нови Искър“ и на кметства с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне.  

За информация: СО - район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ -  тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА