|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА22-РД09-1000/01.06.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, представляваща стоматологичен кабинет, находяща се на територията на район „Нови Искър“ – с. Войнеговци“, а именно:

- стоматологичен кабинет с площ от 16.80 кв.м., заедно с 2.50 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, находящ се в едноетажна административна сграда за кметство, култура и изкуство /читалище/ с идентификатор 11884.5615.80.5, с площ 216 кв.м., разположена в поземлен имот 11884.5615.80 с площ 2808 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/11.01.2012г. на ИД на АГКК, актуван с АПОС № 3007/21.11.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. № 2821/2013г., том VI, № 104, с административен адрес: с. Войнеговци, ул. „Спортист“ № 12.

-    Началната месечна конкурсна наемна цена – 50.40 лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

-    Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 05.07.2022г. до 03.08.2022г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 04.08.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 05.07.2022г., на видно място в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Войнеговци.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА