|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Столово хранене и бюфет" за организиране на ученическо хранене в бюфет, в общинско училище - 172 ОУ "Христо Ботев", на територията на Столична община - район "Нови Искър"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

СО-район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015г. на СОС, на основание чл.31 във връзка с чл.52 от НУРПТК на СОС и чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА20-РД09-2428/14.09.2020г. на кмета на Столична община, обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172 ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община - район „Нови Искър“, а именно помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 4.30 кв.м., заедно с 2.20 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, актувано с АОС № 2942/07.08.2012г. на Кмета на СО-район „Нови Искър“, административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Христо Ботев“ № 51,  разположено на първи етаж в двуетажен корпус, представляващ сграда за образование на 172 ОУ „Христо Ботев“ с идентификатор 00357.5354.567.3.

-      Начална конкурсна наемна цена – 6.00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-      Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

-Цена на конкурсната документация – 50 лв. /петдесет лева/ без включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 28.09.2020г. до 27.10.2020г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121.

-Конкурсът ще се проведе на 28.10.2020г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ календарни дни.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 100 лв. /сто лева/ с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на СО-район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „24 часа“ и на видно място  в сградите на Столична община и СО-район „Нови Искър“.

За информация: отдел „УОСЖФ и РКТД“, СО-район  „Нови Искър“, тел. 02/991 7353

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА