|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1389/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда за търговия, находяща се на територията на гр. Нови Искър, а именно:

- едноетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.3 по КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 79 кв.м., ведно с усвоена част от тераса с площ от 67.60 кв.м, цялата с площ от 108.80 кв.м., актуван с АЧОС № 2937/13.07.2012 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 48713/05.11.2012 г., том СXIV, № 191, имотна партида 241142;

- първи етаж от двуетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.2 по КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 83 кв.м., актуван с АЧОС № 2938/13.07.2012 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 48991/05.11.2012 г., том СXIV, № 186, имотна партида 241398;

- едноетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.1 по КККР на гр. Нови Искър, кв. Курило, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 43 кв.м., актуван с АЧОС № 2939/13.07.2012 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 59609/20.11.2014 г., том СXLIV, № 134, имотна партида 342079.

- Началната конкурсна наемна цена – 1084.40 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 10.08.2023 г. до 17:00 ч.  на 08.09.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни на основание т. 6 от Заповед № СОА23-РД09-1389/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 10.08.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община и на СО-район „Нови Искър“.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА