|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Обявление за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо столово и бюфетно хранене в 171 ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1387/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо столово и бюфетно хранене в 171 ОУ „Стоил Попов“ – гр. Нови Искър“, а именно:

- едноетажна обществена сграда /училищен бюфет и столова/ с идентификатор 00357.5361.280.7, с площ от 212 кв. м., построена в поземлен имот с идентификатор 00357.5361.280, с площ от 6080 кв. м. по КККР на гр. Нови Искър, кв. Кумарица, одобрени със заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, за който е обособен УПИ I /първи/ - за обединено детско заведение от кв. 232 /двеста тридесет и втори/ по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, одобрен със заповед № РД-50-09-234/12.06.1984 г. на Главния архитект на София, ИПР със заповед № РНИ21-РА50-134/29.09.2021 г. на Главния архитект на СО-район „Нови Искър“, актуван с АПОС № 4197/01.08.2018 г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. № 56896/29.08.2018 г., акт 200, том СXXIX, № 40875, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. „Светлина“ № 26.

-    Месечна наемна цена – 150.00 лв. без ДДС, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за ученически стол и бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партер (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 18.08.2023 г. до 06.09.2023 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 07.09.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет. 3, ст. 303.

При неподадени оферти или при подадена една оферта срокът на конкурса ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни, съгласно Заповед № СОА23-РД09-1387/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община.

Обявление за провеждане на процедурата и конкурсна документация се публикуват на електронните страници на Столична община, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“ – www.sofia.bg, на СО-район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg и на 171 ОУ „Стоил Попов“ – 171ouu@gmail.com.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: инж. Ванина Стойчева – началник-отдел.

 

Приложения:

ОбявлениеЗаповед на Кмета на СО-район „Нови Искър“Утвърдена конкурсна документацияПриложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8Приложение 9

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА