|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-825/27.04.2022г., изменена със Заповед № СОА22-РД09-1338/05.08.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, чл.6, ал.1 и ал.4 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, а именно:

обособено помещение с площ от 10.00 кв.м., разположено на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 160 ОУ „Кирил и Методий“, с идентификатор 80409.5995.473.1, с площ от 465 кв.м., попадаща в УПИ I /първи/ – за училище от кв.59, по действащия регулационен план на с. Чепинци, застроена в реална част от 8 482 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 80409.5995.473, целият с площ от 8 538 кв.м., при съседи: 80409.5994.85, 80409.5995.39, 80409.5995.1362, 80409.5995.1360, 80409.5995.1359, 80409.5995.1358 и 80409.5995.38, актуван с АПОС № 3853/29.04.2014г. на СО-район „Нови Искър“, с административен адрес: с. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 22.

-    Началната конкурсна наемна цена – 5.00 лв. месечно без ДДС, определена съгласно чл.7, ал.1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община.

-    Специфично конкурсно условие: за ученически бюфет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 31.08.2022г. до 19.09.2022г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 200.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 20.09.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3, ст.303.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документация се публикува на електронните страници на СО-район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg и на 160 ОУ „Кирил и Методий“ – www.ou-160.com. Обявление за провеждане на конкурса се публикува на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“, както и на информационните табла на СО-район „Нови Искър“, 160 ОУ „Кирил и Методий“ и на кметство с. Чепинци.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

Заповед на кмета на СО-район „Нови Искър“

 

Утвърдена конкурсна документация

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА