|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

"Конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, помещение за стоматологичен кабинет, находящ се в сградата на 170 СУ "Васил Левски", гр. Нови Искър

 

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община - район „Нови Искър в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-1895/01.06.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, а именно помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14,00 кв.м. и 2,50 кв.м, прилежащи идеални части от общите такива, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170 СУ „Васил Левски“, с идентификатор 00357.5345.208.2, цялата със застроена площ от 999 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.208, с площ от 17 795 кв.м. по КККР на гр. Нови Искър, за която има съставен Акт за публична общинска собственост № 2943/07.08.2012 г. на СО - район „Нови Искър“. Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител - 77,00 лв. /без вкл. ДДС/. Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община - район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 30.06.2020 г. до 30.07.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 31.07.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община - район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI- MЦ), ет.3.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - вестник „24 часа“, както и на таблото за съобщение в административната сгради на Столична община - район „Нови Искър“.  

За информация: СО - район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ -  тел: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА