|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ терени за разполагане на преместваеми обекти - павилиони за продажба на дребни стоки на територията на район "Нови Искър", с. Мировяне.

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

СО-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-688/29.03.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА, чл.1, т.1, чл.30, ал.3, чл.31 и чл.34, ал.1 от НУРПТК, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал.1, ал.2 и ал.3 от НОС и чл.30 ал.1 от НПОРИМДЕРДТСО, удължава срока за подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот - публична общинска собственост, актуван с АПОС № 4381/01.02.2021г. на СО-район „Нови Искър“, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“, ул. „Мировско шосе“, с идентификатор 48393.4988.923, целия с площ от 461 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012г. на ИД на АГКК, попадащ в тротоар прилежащ към улична регулация между о.т.88-о.т.89-о.т.86, по действащия регулационен план на с. Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001г. на СОС, представляващи терени за разполагане на 2 броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности – павилиони, съгласно схема, одобрена със Заповед № РД-09-50-407/03.06.2015г. на гл. архитект на СО“, а именно:

- Павилион № 1– унифициран тип, с площ от 6 кв.м.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 4.00 лв./кв.м. без ДДС.

- Специфично конкурсно условие: за продажба на дребни стоки.

- Павилион № 2– унифициран тип, с площ от 6 кв.м.

Начална месечна конкурсна наемна цена – 4.00 лв./кв.м. без ДДС.

- Специфично конкурсно условие: за продажба на дребни стоки.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 14.06.2022г. до 28.06.2022г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. вкл. 

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „Общинска банка“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 29.06.2022г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, ет.3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, както и на видно място в сградите на Столична община, СО-район „Нови Искър“ и кметство с. Мировяне.  

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“, тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА