|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот - публична общинска собственост с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-2536/23.11.2022г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот - публична общинска собственост с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

- обособено помещение със самостоятелен вход, с площ от 34.15 кв.м. и складово помещение с площ от 9.12 кв.м., разположени на първи етаж в триетажна сграда - кметство с идентификатор 65601.5479.270.1, със застроена площ от 259 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270, попадащ в УПИ I – за кметство, поща и магазини от кв.24 по действащия регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987г. на Гл. архитект на София, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014г. на СО-район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. № 14073, том. XXXII, №119, имотни партиди: 310950, 310951, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

-   Началната месечна конкурсна наемна цена – 251.00 лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

-   Специфично конкурсно условие: за аптека.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО-район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60.00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 22.12.2022г. до 17:00 ч.  на 20.01.2023г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО-район „Нови Искър“- IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на Района.

Конкурсът ще се проведе на 23.01.2023г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО-район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI-MЦ), ет.3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО-район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 22.12.2022г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО-район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО-район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА