|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Уведомление на гражданите на Район „Нови Искър“ – Столична община във връзка с обработване на техните лични данни в качеството им на субекти на данни

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

на гражданите на Район „Нови Искър“ – Столична община във връзка с обработване на техните лични данни в качеството им на субекти на данни

Район „Нови Искър“ – Столична община (за краткост „Район“) е Администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“). Районът отчита значението на конфиденциалността и защитата на личните Ви данни и се ангажира да ги обработва при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.  

1. В качеството си на орган на местното самоуправление, ние обработваме Вашите лични данни, както следва:

Данни по Закона за гражданска регистрация: име, дата и място на раждане (данни за акта за раждане), пол, ЕГН, гражданство, постоянен и настоящ адрес, родствени връзки (данни за акт за сключен брак, данни за Вашата съпруга,  родители, братя/сестри), данни за българските Ви документи за самоличност (вид, номер, дата на издаване и кой е издал документа), данни за евентуално наложени Ви правни ограничения.

Основание за обработването: спазване на законово задължение съгласно законодателството на Република България - чл. 6, параграф 1, буква „в“ на Регламента;

Данни за здравословното състояние (документи от  лекарски комисии, медицински прегледи и др.). Обработваме тези данни с цел  изпълнение на задълженията ни към тези граждани на Района, които се явяват потребители на социални услуги.

Основание за обработването: обработването е необходимо за целите на управлението на услугите и системите за социални грижи – чл. 9, параграф 2, буква „з“ на Регламента

Данни от видеонаблюдение – изградили сме системи за видеонаблюдение с цел осигуряване на безопасността на работни помещения, на нашия персонал, на граждани и посетители на Района, както следва:

- на административната сграда на Района – пред фронт-офиса и на третия и четвъртия етаж на сградата;

- на определени места на територията на гр. Нови Искър и някои от кметствата в Района.

Участъците с видеонаблюдение са обозначени с информационни табели.

Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от  60 дни след заснемането.

Основание за обработването: обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора - чл. 6, параграф 1, буква „е“  на Регламента;

2. Цели на обработването.

- административно обслужване на гражданите на Района в изпълнение на българското законодателство;

- сигурност на територията на Района, включително с предприемането превантивни мерки срещу престъпността и подпомагане на дейността на правоохранителните органи.

3. Сроковете за обработване на Вашите лични данни са съобразно нормативно определените в съответните закони на Р България.

4. Трети лица, на които можем да предоставим Вашите лични данни.

Ние можем да разкриваме и предоставяме Ваши лични данни на компетентните държавни органи по предвидения в закона ред.

5. Запознаване с правата Ви като субекти на данни, предвидени в Регламента.

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Района, включително имате право да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент (чл. 15 на Регламента);

- право на коригиране на неточни лични данни от страна на Администратора или на попълване на непълни лични данни (чл. 16 на Регламента);

- право на изтриване (право „да бъдете забравени“) – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 на Регламента) можете да поискате личните данни, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри;

- право на ограничаване на обработването на личните Ви данни – при наличието на определени обстоятелства, посочени чл. 18, § 1, букви „а“-„г“ на Регламента, имате право да изискате да ограничим обработването на  Вашите лични данни;

- право на преносимост – съгласно чл. 20, § 1 и 2 на Регламента имате право да получите от Района Вашите лични данни и да ги прехвърлите на друг Администратор;

- право на възражение – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 на Регламента;

- право на оттегляне на съгласието си (когато такова Ви е било поискано) за обработване на Вашите лични данни – имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни (чл. 7, § 3 на Регламента);

Освен това имате и следните права, посочени в Регламента: на подаване на жалба до надзорен орган (чл. 77 на Регламента), на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган (78 на Регламента); на ефективна съдебна защита срещу Администратора (Района) - чл. 79 на Регламента и  на обезщетение и отговорност за причинени вреди (чл. 82 от Регламента).

В някои случаи Районът може да Ви откаже или да ограничи упражняването от Ваша страна на някое от посочените права.  Това са случаи, които се отнасят до националната сигурност, отбраната, обществената сигурност, независимостта на съдебната власт и съдебните производства, обществен интерес в областта на общественото здраве, а също и при правно задължение на Администратора, произтичащо от правото на ЕС или на Р България, което го задължава да обработва Вашите лични данни.

 

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към:

Длъжностно лице по защита на личните данни на Район „Нови Искър“: Иван Костадинов, тел. 0887 648 639, e-mail: gdpr@novi-iskar.bg

Имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

ХАРТА НА КЛИЕНТА