|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Столична община, район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността: Главен юрисконсулт, отдел „Правно – нормативно, административно обслужване и ГРАО”, СО-Район „Нови Искър”

                                                                           

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg        

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” със седалище и адрес: гр.Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” №123, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкусите за държавни служители и Заповед № РД-09-008/07.01.2013г. на кмета на Район „Нови Искър”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността - Главен юрисконсулт, отдел „Правно – нормативно, административно обслужване и ГРАО”, СО-Район „Нови Искър”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

3. Начин за провеждане на конкурса:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

5.Кратко описание на длъжността: Ръководи дейността на юристите в отдел „ПНАО и ГРАО”. Осъществява процесуално представителство по съдебни дела, заведени от и срещу СО и районна администрация „Нови Искър”. Изготвя становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове и наказателни постановления, издадени от кмета на СО - Район “Нови Искър”. Инициира заповедни и изпълнителни производства срещу длъжници на СО – район „Нови Искър” и следи тяхното движение като осъществява процесуално представителство. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО - Район “Нови Искър” или упълномощени от него лица. Разработва проекти на вътрешни административни и нормативни актове, свързани с дейността на СО - Район “Нови Искър”. Подготвя и участва в процедури по Закона за обществените поръчки.

6. Основна работна заплата за длъжността не по-малко от 600 лв.

7.Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО-Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123, гр.Нови Искър в срок до 24.01.2012 г. включително.

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Нови Искър” на информационното табло на 1-ви етаж.

9.За контакти: тел.9916436 – Секретар на район „Нови Искър”.

ХАРТА НА КЛИЕНТА