|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Пилотен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

О Б Я В А

С решение № 785 от 23.11.2017г., (обявено на 30.11.2017г.) Столичен общински съвет одобри реализирането на пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо горива на територията на Район „Нови Искър“, заедно с правила за работа по проекта и нужните формуляри за стартирането му.

На основание Заповед № СОД17-РД09-1178/07.12.2017г. на Кмета на Столична община, район „Нови Искър“ стартира процедура за кандидатстване по Пилотният проект.

Той ще се реализира на територията на район „Нови Искър“ и предвижда безвъзмездна доставка и монтаж на 30 броя пелетни печки на еднофамилни жилищни сгради и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон.

Целта на пилотният проект е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, чрез подмяна на горивни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с пелетни печки, които са по-ефективна форма на отопление, по отношение опазването на качеството на въздуха.

Основното изискване към всички кандидати е имота (жилището), за който кандидатстват да е тяхна собственост. Истинността се доказва с копие от документ за собственост и при проверка на място.

Кандидатите могат да участват за едно жилищно помещение отоплявано на твърдо гориво (дърва и въглища) с площ до 100 м2, което помещение се отоплява постоянно през отоплителния сезон или е основно отоплявано помещение в жилището.

 

Всички желаещи да кандидатстват  могат да подават заявления (по образец) с приложени към него документи от 11.12.2017г. до 08.02.2018г. в деловодството на район „Нови Искър“ с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ 123.

 

Всички необходими документи за кандидатстване – Заявление, Декларация за съжителство и Декларация за съгласие може да се изтегли от сайта на район „Нови Искър“ – www.novi-iskar.bg, както и да се получат на място в деловодството на района.

За повече информация на тел.: 02/991 7416 и  02/ 991 64 36.

 

Документи за кандидатстване:

 


ХАРТА НА КЛИЕНТА