От 27.03.2012 г. справки, услуги и издаване на скици на имоти в район „Нови Искър” се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър – София, ул. Мусала № 1.

Съгласно § 4, ал. 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици на имоти от тях се прекратяват.

 

С одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на район „Нови Искър”, районната администрация уведомява жителите на района, че от 27.03.2012 г. справки, услуги и издаване на скици на имоти в район „Нови Искър” и се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър – София, ул. Мусала № 1.

 

Съгласно чл. 49 ”б” ЗКИР, след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици – копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА